Силабуси

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов`язкові дисципліни

Історія української культури

Філософія

Українська мова за професійним спрямуванням

Політологія

Фізична культура

1.2. Вибіркові дисципліни

1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

Іноземна мова (англійська)

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Старослов`янська мова

Латинська мова

Основи риторики

Правознавство

Менеджмент і маркетинг

Економічна теорія

Філософія освіти і науки

Релігієзнавство

Культурологія

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов`язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

Іноземна (перша) мова

Історія первісного суспільства

Історія стародавніх Греції і Риму

Історія стародавнього Сходу

Історія Середніх віків

Археологія

Психологія

Педагогіка

Сучасні освітні технології

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін і методики викладання історії

Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів

Давня і середньовічна історія України

Історія України пізнього середньовіччя (ХІV – сер. ХVІІ ст.)

Історія України ранньомодерної доби (сер. ХVІІ – ХVІІІ ст.)

Історія України ХІХ – початку ХХ ст.

Історія України І пол. – ХХ ст.

Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

Спеціальні історичні дисципліни

Історичне краєзнавство, музеєзнавство

Історія країн Західної Європи і Америки (ХVІ – поч. ХІХ ст.)

Історія країн Західної Європи і Америки (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Історія країн Західної Європи і Америки (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Джерелознавство і архівознавство

Теорія і методика наукових досліджень

2.1.2. Практична підготовка

Курсова робота

Підготовка дипломної роботи (Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи)

Навчальна практика в закладах освіти (ознайомлююча)

Виробнича цільова педагогічна практика в школі

Літня педагогічна практика

Археологічна (навчальна) практика

Атестація (дипломна робота)

Атестація (комплексний державний іспит)

2.2. Вибіркові дисципліни

2..2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

Сучасні інформаційні технології

Безпека життєдіяльності і цивільний захист

Вступ до спеціальності

Історія ЦСЄ в давні часи і середньовіччя

Історія ЦСЄ ранньомодерного часу

Історія ЦСЄ нового часу

Історія ЦСЄ новітнього часу

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Науковий семінар по кафедрі історіографії і джерелознавства

Науковий семінар по кафедрі історії слов`ян

Науковий семінар по кафедрі етнології і археології

Науковий семінар по кафедрі історії України і методики викладання історії

Науковий семінар по кафедрі всесвітньої історії

Історія українського козацтва

Історична географія на уроках історії в середній школі

Соціологія

Використання інформаційних ресурсів у процесі вивчення історії в середній школі

Історичні портрети політичних та громадських діячів слов`янських країн на уроках історії в школі

Загальна етнологія

Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в середній школі

Історіографія: теорія і методологія

Актуальні проблеми української революції 1914-1923 рр. у шкільному курсі історії

Суспільно-культурні процеси у слов`янських країнах у ХІХ – поч. ХХІ ст. на уроках історії

Слов`яни і європейська цивілізація

Основи антропології

Методика виховної роботи

Джерела з історії України в шкільній освіті

Русько-угорські відносини ІХ-ХІV ст.

Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії

Українознавство в шкільному курсі історії

Методика викладання народознавства в школі

Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя історії

Методичні аспекти викладання нової і новітньої історії у шкільному курсі всесвітньої історії

Основи шкільного краєзнавства

Міжнародні відносини та геополітика 2 пол. ХХ – початку ХХІ ст.: персоналії

Історія світової культури на уроках історії і суспільствознавчих предметів

Історія українського війська в шкільних курсах історії

Українська діаспора в країнах Західної Європи і Америки (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України у школі

Джерела з історії міжнародних відноси нового і новітнього часу на уроках історії у школі

Імперська політика Росії у шкільному курсі історії

Тенденції розвитку української національної ідеї у ХVІ-ХVІІІ ст.

Суспільно-політичні процеси у слов`янських країнах у міжвоєнний період у шкільній програмі історії

Сучасні підходи до вивчення ранньомодерної історії України у школі

Українське національне відродження ХІХ – поч. ХХ ст.

Громадянська освіта як фактор формування загальних компетентностей

Методичні аспекти викладання історії України в ХІХ – поч. ХХ ст. у школі

Усна історія в сучасній школі

Західна Україна в 1920-1930-х рр. в суспільному й етнополітичному вимірах: джерела та історіографія

Історія міжнародних відносин (ХХ – поч. ХХІ ст.) у всесвітньо-історичному циклі шкільної програми

Організація позакласної гурткової роботи в школі

Історія повсякденності у шкільних курсах історії

Теорія і методика навчання суспільнознавчих дисциплін

Держави Азії, Африки та Латинської Америки у шкільному курсі історії

Історія розвитку та організація туристсько-екскурсійної роботи

Туристичне краєзнавство

Державно-соборницькі погляди українців та боротьба за політичну незалежність у ХХ ст.

Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні

Повсякденне життя населення України ХХ – поч. ХХІ ст.

Національне відродження і формування державотворчих концепцій в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.

Українці у визвольній боротьбі 1914–1923 рр.

Історія української освіти і науки в Галичині ХІХ – поч. ХХ ст.

Боротьба за українську державність в другій половині ХХ ст. у шкільному курсі історії

Історична музеологія