Попередній захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на засіданні кафедри

13 листопада 2020 р. на засіданні кафедри історії України і методики викладання історії відбувся попередній відеозахист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за участю здобувачів вищої освіти – студентів ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) і спеціальності 032 Історія та археологія ОР «Магістр» (денна і заочна форма навчання). У вступному слові завідувач кафедри історії України і методики викладання історії проф. І.Я. Райківський наголосив, що для правильної підготовки цього виду кваліфікаційних робіт слід дотримуватися методичних рекомендацій до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, схвалених на засіданні Науково-методичної ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 27 червня 2018 р. і методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри історії України і методики викладання історії.

Після цього виступив доц. кафедри історії України і методики викладання історії України А.І. Міщук, який озвучив окремі пункти Положення про запобігання плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Також викладач поінформував про зміст наказу ректора Університету № 661 від 10 листопада 2020 р. «Щодо перевірки студентських кваліфікаційних робіт на оцінку рівня унікальності». У пункті 3 цього документу вказується, що відповідальна особа Факультету має забезпечити передачу електронних версій студентських кваліфікаційних робіт адміністратору системи перевірки на оцінку рівня унікальності «Plagiat.pl» та «Unicheсk» на відповідну електронну адресу Наукової бібліотеки Університету не пізніше ніж за 20 днів до дати захисту.

У другій частині засідання розпочався попередній захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Головуючий на засіданні завідувач кафедри історії України і методики викладання історії проф. І.Я. Райківський надавав слово студентам, які інформували про актуальність обраних ними тем досліджень та стан готовності до захисту кваліфікаційних робіт. Після кожного виступу студента свої міркування висловлювали наукові керівники цих робіт – викладачі кафедри історії України і методики викладання історії, представляючи сильні і слабкі сторони робіт. У підсумку, за винятком однієї-двох робіт (через не вихід на відеозв’язок), студентські дипломні роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, які готувалися під науковим керівництвом викладачів кафедри історії України і методики викладання історії, рекомендовані до захисту.

В останній частині відеозустрічі відбулося звужене засідання кафедри історії України і методики викладання історії. Завідувач кафедри історії України і методики викладання історії проф. І. Я. Райківський наголосив на вчасному виконанні викладачами кафедри розпоряджень і наказів керівництва університету (розпорядження № 185-р від 9 листопада 2020 р. «Про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників»; наказ № 585 від 12.10.2020 р. «Про запровадження в університеті електронних журналів в системі DisPortal» і наказ № 672 від 13 листопада 2020 р. «Про внесення змін до наказу від 12.10.2020 року № 585»; наказ № 603 від 22 жовтня 2020 р. «Про проведення зрізів залишкових знань»; та ін.). Також було проінформовано про три нові накази керівництва університету: № 665 від 11 листопада 2020 р. «Про затвердження Антикорупційної програми ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»», № 666 від 11 листопада 2020 р. «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020–2021 н. р.» та № 671 від 13 листопада 2020 р. «Про посилення заходів щодо запобігання розповсюдженню в університеті коронавірусу COVID-19». В обговоренні цих питань взяли участь викладачі кафедри: доц. Т.В. Галицька-Дідух, доц. М.В. Сигидин, доц. Л.Р. Дрогомирецька, доц. А.І. Міщук, доц. С.Й. Кобута, доц. А.З. Королько. Викладачами кафедри обговорено зміст зразка нового міністерського документу – «Науково-експертний висновок з оцінювання проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки за темою» (затверджено наказом МОН України № 1362 від 3.11.2020 р.).