Попередній захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на засіданні кафедри

31 травня 2021 р. на засіданні кафедри історії України і методики викладання історії відбувся попередній відеозахист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за участю здобувачів вищої освіти – студентів ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання). У вступному слові завідувач кафедри історії України і методики викладання історії проф. І.Я. Райківський наголосив, що для правильної підготовки цього виду кваліфікаційних робіт слід дотримуватися методичних рекомендацій до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, схвалених на засіданні Науково-методичної ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 14 червня 2018 р. і методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри історії України і методики викладання історії.

Також було ознайомлено усіх присутніх з методичними рекомендаціями щодо проведення атестації та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Зокрема, покроково роз’яснено етапи підготовки і перебігу захисту кваліфікаційних проєктів (робіт) та проведення кваліфікаційного екзамену з використанням технологій дистанційного навчання.

У другій частині засідання розпочався попередній захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Головуючий на засіданні завідувач кафедри історії України і методики викладання історії проф. І.Я. Райківський надавав слово студентам, які інформували про актуальність обраної ними теми дослідження та стан готовності до захисту кваліфікаційних робіт. Після кожного виступу студента свої міркування висловлювали наукові керівники цих робіт – викладачі кафедри історії України і методики викладання історії, представляючи сильні і слабкі сторони робіт. У підсумку, студентські дипломні роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, які готувалися під науковим керівництвом викладачів кафедри історії України і методики викладання історії, рекомендовані до захисту.