Міжкафедральні фахові семінари щодо попередньої експертизи дисертацій зі спеціальності 032 Історія та археологія

    Відповідно до п. 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії та наказів ректора Університету № 731–734 від 19 листопада 2021 р. «Про призначення складу фахового семінару», 24–25 листопада 2021 р. відбулися міжкафедральні фахові семінари кафедри всесвітньої історії та кафедри історії України і методики викладання історії для проведення попередніх експертиз дисертацій випускників аспірантури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Іванчука Василя Петровича, тема дисертації «Померлі в обрядах і віруваннях кінця ХІХ – початку ХХІ століття (на матеріалах Гуцульщини)» (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Костючок П.С.); Кавацюка Дмитра Івановича, тема дисертації – «Українське представництво Галичини в австрійському парламенті (1861–1897 рр.)» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Райківський І.Я.); Лизеня Євгена Володимировича, тема дисертації – «Миротворчі місії під час польсько-української війни 1918–1919 рр.» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Борчук С.М.); а також здобувача науково-освітнього ступеня кафедри історії та культури України ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди в Переяславі» Стеценка Володимира Івановича, тема дисертації – «Діяльність цензурних органів в українських губерніях (1905–1907 рр.)» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор кафедри методики викладання суспільних дисциплін і гендерної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова). Головував на засіданні фахового семінару завідувач випускової кафедри всесвітньої історії доктор історичних наук, професор Жерноклеєв О.С.

    Здобувачі науково-освітнього ступеня В.П. Іванчук, Д.І. Кавацюк, Є.В. Лизень, В.І. Стеценко у формі візуалізованих презентацій представили результати своїх досліджень. Учасниками фахового семінару проф. М.М. Волощуком, проф. О.С. Жерноклеєвим, проф. І.Я. Райківським, доц. А.З. Корольком, доц. О.Я. Дрогобицькою поставлено низку запитань здобувачам освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Після цього висновки наукового керівника озвучували П.Л. Костючок, І.Я. Райківський. С.М. Борчук, І.А. Коляда, звернувши увагу на характеристики здобувачів, виконання ними освітньо-наукових програм та індивідуальних планів наукових робіт, актуальності дисертаційних робіт, їх наукової новизни, ступені обґрунтованості та достовірності положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаціях, апробації робіт тощо.

    Рецензентами робіт виступили доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії С.М. Борчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії І.Я. Райківський, доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму В.С. Великочий, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії А.З. Королько. Вони вказали на актуальності тем досліджень і отриманих результатів, ступені їх достовірності, науковій новизні робіт, апробації результатів робіт, повноті опублікування результатів дисертацій, кількості наукових публікацій та конкретний особистий внесок здобувача, практичного значення отриманих результатів, повноту викладу матеріалів дисертацій в опублікованих працях здобувачів освітньо-наукового ступеня.

    В обговоренні результатів робіт здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії В.П. Іванчука, Д.І. Кавацюка, Є.В. Лизеня, В.І. Стеценка та виступів наукових керівників і рецензентів взяли участь проф. Волощук М.М., проф. Пилипів І.В., проф. Жерноклеєв О.С., доц. Галицька-Дідух Т.В., доц. Кобута С.Й.

   У підсумку прийняті ухвали, в яких дисертаційні роботи В.П. Іванчука, Д.І. Кавацюка, Є.В. Лизеня, В.І. Стеценка, поданих на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія, визнано завершеними науковими дослідженнями, які мають важливе наукове і практичне значення. Запропоновано призначити голів разових спеціалізованих вчених рад та опонентів дисертаційних робіт.