Mishchuk Andrii Ivanovych

Associate Professor of the Department of History of Ukraine and methods of teaching history,

 

сandidate of historical sciences

 

Personal information Major publications Educational disciplines Contacts

    The scientist was born on March 4, 1979 in Ivano-Frankivsk in a family of employees. Education and Professional activity. After graduating from Ivano-Frankivsk Secondary School of I–III grades № 7 in 1996 entered the Vasyl Stefanyk Precarpathian University (specialty «History»). In 2001 received a master’s degree and qualified as a historian-teacher. In October 2001 he began his postgraduate studies at the Vasyl Stefanyk Precarpathian University (Specialty 07.00.01 – History of Ukraine). November 2004 – appointed to the position of junior researcher of the Training and Research Center of the Ukrainian National Liberation Movement. In April 2005 defended his dissertation on the topic: «Public and scientific activities of Julian Tselevich (1843–1892)». Since November 2005 – Senior Research Scientist. By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine on December 16, 2009 awarded the academic title of Senior Research Scientist. Since September 2014 – Associate Professor of the Department of History of Ukraine. Internship: Department of History of Ukraine XIX – early XX centuries. Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine (February 15 – March 22, 2017). Problems of internship – «Ukrainians in the liberation struggle of 1914–1923». Scientific interests: problems of the Ukrainian national liberation movement of the XIX – XX centuries, history of Ukrainian culture.

1. Mishchuk A. Hromadska ta naukova diialnist Yuliana Tselevycha (1843–1892 rr.). – Kosiv: Pysanyi Kamin, 2009. – 192 s.
2. Raikivskyi I., Mishchuk A. Ukrainske natsionalne vidrodzhennia 1848–1914 rokiv. Halychyna // Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. 1918–1923: Iliustrovana istoriia. Lviv Ivano-Frankivsk : Manuskrypt-Lviv, 2008. – S. 38–55.
3. Ukrainskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh na Prykarpatti v ХХ stolitti. Dokumenty i materialy / Vidpovidalnyi redaktor profesor Mykola Kuhutiak. Uporiadn.: I. Andrukhiv, M. Vitenko, T. Halytska-Didukh, I. Hurak, O. Zhernokleiev, M. Kuhutiak, O. Lysenko, O. Marushchenko, A. Mishchuk, H. Poslavska, V. Serhiichuk. – Tom. 1. Knyha 2(1929–1939). – Ivano-Frankivsk : KPF «LIK», 2014. – 600 s.
4. Mishchuk A., Mishchuk M. Uchast Yu. Tselevycha v roboti natsionalno-kulturnykh tovarystv Skhidnoi Halychyny druhoi polovyny XIX st. // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia. – 2015. – Vyp. 27. – S. 11–18.
5. Mishchuk A., Mishchuk M. Ihor Dmytriv – heroi Kaluskoi sotni // Yevromaidan. Prykarpatskyi vymir. – Ivano-Frankivsk, 2015. – S. 125–128.
6. Mishchuk A., Mishchuk M. Istoryko-kraieznavchi doslidzhennia Halychyny v tvorchomu dorobku Yuliana Tselevycha // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia. – 2016. – Vyp. 28. – S. 10–16.
7. Mishchuk A., Mishchuk M. Yulian Tselevych: kulturno-osvitnia diialnist // Halychyna. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. – 2013. – Ch. 22–23. – S. 411–416.
8. Mishchuk A., Mishchuk M. Koberskyi Karlo Ivanovych. // Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918–1923. Entsyklopediia : Do 100-richchia utvorennia Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. T. 2: Z–O. – Ivano-Frankivsk : Manuskrypt-Lviv, 2019. – S. 217–219.
9. Mishchuk A., Mishchuk M. Polityka URP-USRP u kulturno-osvitnii sferi // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia. – 2015. – Vyp. 26. – S. 32–40.
10. Mishchuk A., Mishchuk M. Naukova ta hromadska pratsia Yuliana Tselevycha//Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Druhi Hrabovetski istorychni chytannia» (Znahody 90-richchia akademika Volodymyra Hrabovetskoho), m. Ivano-Frankivsk, 2019. S.178-187.
11. Mishchuk A., Mishchuk M. Suspilno-politychna diialnist URP-USRP na Pokutti // Prykarpatskyi visnyk NTSh. Dumka. – 2017. – № 5–6. – S. 170–181.
12. Kobets Yu., Mishchuk A., Mishchuk M. Khrystyianski osnovy demokratii: istoriia, teoriia, praktyka. Naukovi perspektyvy.2021, №12. S.60-71.
13. Mishchuk A., Mishchuk M. Ukrainska radykalna partiia. // Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918–1923. Entsyklopediia : Do 100-richchia utvorennia Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. T. 4: T–Ia. Ivano-Frankivsk : Manuskrypt-Lviv, 2021. S. 187 – 191.
14. Mishchuk A., Mishchuk M. Ukrainska radykalna partiia-Ukrainska sotsialistychno-radykalna partiia: osoblyvosti funktsionuvannia (1918-1939 rr.) // Politychna nauka: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia/ za red.. Klymonchuka V.I.; Prykarpat.nats.un-t shm. V.Stefanyka; Fakultet ist., politol.i mizhnar. vid-n. Ivano-Frankivsk: Suprun V.P.,2021.S. 261 – 284.

1. History of Ukraine.
2. History of Ukrainian culture.
3. Modern history of Ukraine and Ukrainian culture.
4. History of the Ukrainian army in school history courses.
5. Actual problems of the Ukrainian revolution of 1914–1923 in school history courses.
6. Ukrainian national revival and formation of state-building concepts in Ukraine in the XIX – early XX centuries. XX century.

Faculty of History, Political Science and International Relations
Department of History of Ukraine and methods of teaching history
street Shevchenko, 57, aud. 601
(Humanitarian Corps, 6th floor)
Ivano-Frankivsk, 76018

e-mail: andrii.mishchuk@pnu.edu.ua

tel: (0342) 59-60-06
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University