Міщук Андрій Іванович

 

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

 

 

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 4 березня 1979 р. у м. Івано-Франківську в сім’ї службовців. Після закінчення Івано-Франківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7 у 1996 р. вступив на навчання до Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія». У 2001 р. отримав диплом магістра та здобув кваліфікацію історика-викладача. У жовтні того ж року розпочав навчання в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

У листопаді 2004 р. був призначений на посаду молодшого наукового співробітника Наукового центру досліджень українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Івана Кураса НАН України. У квітні 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Громадська та наукова діяльність Юліана Целевича (1843–1892 рр.)». Згодом був переведений на посаду наукового співробітника, а з листопада 2005 р. – старшого наукового співробітника. Рішенням президії ВАК України 16 грудня 2009 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. З вересня 2014 р. – доцент кафедри історії України. Пройшов наукове стажування у відділі історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України з 15 лютого по 22 березня 2017 р. на тему «Українці у визвольній боротьбі 1914–1923 рр.».

З 12 лютого по 20 березня 2022 р. пройшов Міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) у формі самоосвіти обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS) на тему «Fudraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» («Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»), дистанційно в Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow (кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща). Тема залікового проєкту міжнародного стажування: «Creative Distance Learning» («Креативне дистанційне навчання»).

Викладає в університеті навчальні дисципліни: «Історія України» та «Історія української культури» на неісторичних спеціальностях, курсу вільного вибору студента «Історія українського війська в шкільних курсах історії».

Предметом наукових зацікавлень є проблеми українського національно-визвольного руху ХІХ – ХХ ст. На цю тему підготував низку публікацій у різних наукових виданнях України. Приймав участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

 1. Міщук А. Громадська та наукова діяльність Юліана Целевича (1843–1892 рр.). Косів: Писаний Камінь, 2009. 192 с.
 2. Райківський І., Міщук А. Українське національне відродження 1848–1914 років. Галичина // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Ілюстрована історія. Львів Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. С. 38–55.
 3. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк.  Упорядн.: І. Андрухів, М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, О. Лисенко, О. Марущенко, А. Міщук, Г. Пославська, В. Сергійчук. Том. 1. Книга 2(1929–1939). Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2014. 600 с.
 4. Міщук А., Міщук М. Участь Ю. Целевича в роботі національно-культурних товариств Східної Галичини другої половини XIX ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2015. Вип. 27. С. 11–18.
 5. Міщук А., Міщук М. Ігор Дмитрів – герой Калуської сотні // Євромайдан. Прикарпатський вимір. Івано-Франківськ, 2015. С. 125–128.
 6. Міщук А., Міщук М. Історико-краєзнавчі дослідження Галичини в творчому доробку Юліана Целевича // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2016. Вип. 28. С. 10–16.
 7. Міщук А., Міщук М. Юліан Целевич: культурно-освітня діяльність // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2013. Ч. 22–23. С. 411–416.
 8. Міщук А., Міщук М. Коберський Карло Іванович. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 217–219.
 9. Міщук А., Міщук М. Політика УРП-УСРП у культурно-освітній сфері // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2015. Вип. 26. С. 32–40.
 10. Міщук А., Міщук М. Суспільно-політична діяльність УРП-УСРП на Покутті // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2017. № 5–6. С. 170–181.
 11. Mishchuk Andrіy, Mishchuk Mariana. National identity and the ethical and moral principles of nation-building in the views of Bishops of the UGCC. Newsletter of Precarpathian University. Political science / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk: LIK, 2017. Іssue 11. Р. 99–10.
 12. Lotsman R. A. ., Mishchuk A. I. ., Kostenko L. V. ., Holovkova,M. M., Shvets, I. H. (2022). The creative project method as a means of enhancing students’ learning motivation // Apuntes Universitarios. 2022. №12(3). P. 412–430. https://doi.org/10.17162/au.v12i3.113 
 13. Boichuk O., Lyebyedyeva Y., Stadnyk M., Mishchuk A., Shcherbin L. (2023). Effectiveness of virtual space in the socialization process of teenagers (under martial law) // Amazonia Investiga. 2023. №12(63). P. 266–276. https://doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.25
 14. Міщук А., Міщук М. Суспільно-політична діяльність УРП-УСРП на Покутті // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. № 5–6. С. 170–181.
 15. Міщук А., Міщук М. Британські концепції парламентаризму // Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК. 2018. Вип.12.  С. 64–76.
 16. Міщук А., Королько А. Регіональна наукова конференція «Юліан Целевич – український історик і громадський діяч (1843–1892 рр.). До 175-річчя від дня народження» // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. Ч. 31. С. 221–224.
 17. Міщук А., Міщук М. Національна ідентичність та етико-моральні принципи побудови держави в поглядах Владик УГКЦ // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2019. Вип.13. С. 27–32
 18. Міщук А., Міщук М. Влада в соціальній доктрині католицизму // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. 13. С. 45–51
 19. Міщук А., Міщук М. Коберський Карло Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 217–219.
 20. Міщук А, Міщук М. “Народˮ // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 688–689.
 21. Міщук А., Міщук М. Українська радикальна партія // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. С. 187–191.
 22. Міщук А., Міщук М. Українська радикальна партія-Українська соціалістично-радикальна партія: особливості функціонування (1918–1939 рр.) // Політична наука: теорія, методологія, практика: Монографія. Івано-Франківськ,2021. С. 261–285.
 23. Міщук А., Міщук М. Релігійний фактор державотворчих процесів в контексті забезпечення національної безпеки України (на прикладі УГКЦ) // Актуальні проблеми політики, інформації та безпеки: колективна монографія( за ред. Марчук В.В.); Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника; Факультет іст., політол. і міжнар. від-н. Івано-Франківськ: Ярина, 2022. С. 107–132.
 24. Кобець Ю., Міщук А., Міщук М. Українська радикальна партія в національно-визвольних змаганнях 1918–1923 рр. // Олександр Карпенко – історик Української революції: До 100-річчя від Дня народження: колективна монографія. За ред. М. Кугутяка, І. Райківського, С. Кобути. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника, 2022 С. 170–185
 25. Міщук А., Міщук М. Союз української поступової молоді ім. М.Драгоманова «Каменярі» – форма політичного виховання молоді в структурі УРП–УСР // Україна і Світ: політичні процеси у глобальному та регіональному вимірі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський. 2019. С. 141–147.
 26. Міщук А., Міщук М. Наукова та громадська праця Юліана Целевича // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Другі Грабовецькі історичні читання» (З нагоди 90-річчя академіка Володимира Грабовецького) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2018 р.). Івано-Франківськ, 2019. С. 178–187
 27. Міщук А., Міщук М. Політика в соціальній доктрині католицизму // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 60–62.
 28. Міщук А. І. Павло Скоропадський в українських державотворчих процесах 1918 р. // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–7 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 88–90.
 29. Міщук А., Міщук М. Історична регіоналістика в творчому доробку Юліана Целевича // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Треті  Грабовецькі історичні читаття». Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2021.С.159–169.
 30. Міщук А., Міщук М. Парламентські вибори 1922, 1928 років: порівняльний аналіз // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 27–28 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 190–198.
 31. Міщук А., Міщук М. Держава в соціальній доктрині католицизму // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир» . Івано-Франківськ: ІФА, 2018. Вип 12–13. С. 158–170.
 • Історія України (бакалаврат – спеціальності факультету природничих наук, навчально-наукового інституту мистецтв). 1 і 2 семестри;
 • Історія України та української культури (бакалаврат – спеціальності факультету природничих наук). 1 семестр;
 • Історія української культури (бакалаврат – Міжнародні економічні відносини; Управління міжнародним бізнесом). 1 і 2 семестри;
 • Історія української культури (бакалаврат – Політологія). 4 семестр;
 • Історія українського війська в шкільних курсах історії (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 5 семестр; 
 • Українське національне відродження ХІХ – поч. ХХ ст. (бакалаврат – Історія та археологія). 5 семестр;
 • Актуальні проблеми Української революції 1914–1923 рр. в шкільних курсах історії (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 7 семестр;
 • Український визвольний рух у Галичині 1944 р. – кінця 1950-х рр. (магістратура – Середня освіта (Історія)). 1 семестр;
 • Політико-адміністративна система управління в УРСР 1945–1991 рр. в шкільних курсах історії (магістратура – Середня освіта (Історія)). 3 семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: andrmishchuk@gmail.com

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника