Пилипів Ігор Васильович

Професор кафедри історії України і методики викладання історії,

доктор історичних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5452-5254

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 13 червня 1957 р. в с. Ілемня Рожнятівського району Івано-Франківської області. У 1972 р. закінчив Ілемнянську восьмирічну школу. З 1972 по 1974 рр. навчався у Спаській середній школі Рожнятівського району.

У 1974 р. поступив на історико-педагогічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який успішно закінчив у 1979 р., здобувши кваліфікацію учителя історії, суспільствознавства, методиста виховної роботи.

Впродовж 1979–1984 рр. працював учителем історії та суспільствознавства Спаської середньої школи Рожнятівського району. З 1984 по 1986 рр. – аспірант кафедри історії Львівського державного університету імені Івана Франка.

З серпня 1986 р., згідно з направленням міністерства вищої та середньої спеціальної освіти працює в Івано-Франківському державному педагогічному інституті (з вересня 2004 р. ‒ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) на посаді асистента кафедри історії.

У лютому 1987 р. захистив кандидатську дисертацію у Львівському державному університеті імені Івана Франка і отримав наукову ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія політичних партій та громадських рухів.

В 1992 р. переведений на посаду доцента кафедри історії України історичного факультету, де працював до травня 2003 р. У 1996 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

У травні 2003 р. у зв’язку з обранням по конкурсу, перейшов на роботу в Тернопільську академію народного господарства (з 2006 р. – Тернопільський національний економічний університет, а у 2020 р. ТНЕУ перейменовано на Західноукраїнський національний університет) на посаду завідувача кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту. З 2003 по вересень 2019 р. працював завідувачем кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, кафедри гуманітарних дисциплін, кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського  національного економічного університету.

У 2003 р. обраний директором Івано-Франківського інституту менеджменту цього ж закладу вищої освіти. В 2003–2011 рр. ‒ директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ. Одночасно виконував обов’язки завідувача кафедри цього ж ЗВО.

У грудні 2011 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)» за спеціальністю 07.00.01. ‒ історія України. У липні 2013 р. присвоєно вчене звання професора кафедри гуманітарних дисциплін. У ТНЕУ викладав дисципліни : методологію наукових досліджень, історію України, історію сучасного світу, політологію, філософію, соціологію, історію української культури, українознавство.

З жовтня 2019 р. перейшов на роботу у Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Працює професором кафедри історії України і методики викладання історії факультету історії, політології і міжнародних відносин. Розробив і читає лекційні курси для студентів на факультеті історії, політології і міжнародних відносин та інших факультетах: «Історія України», «Історія і культура України», «Країни Центрально-Східної Європи у світових війнах», «Історія зарубіжних слов’ян в ХХ столітті», «Державотворчі процеси в слов’янських країнах у ХХ столітті», «Українські церковно-релігійні організації в суспільному житті Другої Речі Посполитої» та ін.

У грудні 2009 р. Президентом України В.А. Ющенком присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». В 2007 р. нагороджений Орденом Святого Апостола Андрія Первозванного 1-го ступеня УАПЦ (нині ПЦУ). Нагороджений грамотами ТНЕУ (2006, 2007, 2009, 2017, 2017 рр.) та почесною грамотою митрополита Івано-Франківської митрополії Української греко-католицької церкви В.Війтишина (2017 р.).

Був членом редколегії низки наукових журналів, серед них «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія», «Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я» та ін.

Член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія (2015–2019 рр.).

Автор понад 100 наукових публікацій з історії Української греко-католицької церкви. У колі наукових зацікавлень є проблеми українсько-польських відносин першої половини ХХ ст., українські політичні партії та організації кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., діяльність релігійних організацій західноукраїнських земель в 20–30-ті рр. ХХ ст., біографії церковних та релігійних діячів УГКЦ, вплив релігійного фактора на суспільно-політичне життя України на рубежі ХХ – ХХІ ст..

Керівник двох захищених кандидатських дисертацій (Делятинський Р.І., Горан Т.А.).

Сфера наукових зацікавлень: український національний рух другої половини ХХ ст.

Монографії:

 1. Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918–1939 рр.) : монографія / І. В. Пилипів. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 440 с.
 2. Пилипів І. Станіславська (Івано-Франківська) єпархія УГКЦ крізь призму століть: історико-релігійний аспект : наукова монографія / І. Пилипів, І. Андрухів, О. Лисенко. – Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2010. – 500 с. (Особисто автору належить 19 %, с. 50–51; 146–215).
 3. Пилипів І. Мій рідний край – Прикарпаття : навч. посіб. / І. Пилипів. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 374 с. (Особисто автору належить 3 %, с. 329–334).
 4. Пилипів І. З історії українсько-польських відносин другої половини ХІХ – поч. ХХІ ст. : колективна монографія / [П. С. Федорчак, І. Є. Цепенда, В. Л. Комар та ін.] ; за ред. П. С. Федорчака. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 255 с. (Особисто автору належить 6 %, с. 82–94).
 5. Пилипів І. Церковно-релігійне життя / І. Пилипів // Історія Львова : у 3 т. / [редкол.: Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій]. – Львів : Центр Європи, 2007. – Т. 3. – 575 с. (Особисто автору належить 3 %, с. 74–80).
 6. Пилипів І. В. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923) : Ілюстрована історія / І. В. Пилипів. – Львів ; Івано-Франківськ : Манускрипт – Львів, 2008. – 524 с. (Особисто автору належить 3 %, с. 362–370, 412–417, 506–507).
 7. Пилипів І. В. Культурно-просвітницький рух у Західній Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. та місце в ньому УГКЦ (на матеріалах Станіславської єпархії УГКЦ) / І. В. Пилипів // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 435 с. (Особисто автору належить 4 %, с. 236–246).
 8. Пилипів І.В. Етноконфесійна ситуація в ІІ Речі Посполитій (1918-1939 рр.).// З історії Українсько-Польських відносин другої половини ХІХ – початку ХХІ ст..: колективна монографія / (П.С.Федорчак, І.Є.Цепенда, В.Л.Комар та ін.) ; за ред.. П.С.Федорчака. ‒ Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011.‒ С. 82-94.

Фахові статті:

 1. Пилипів І. В. Українська Греко-католицька церква й Українська держава / І. Пилипів, В. Марчук // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. – 2000. – № 2. – С. 205–223. (Особисто автору належить 50 %).
 2. Пилипів І. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького у міжвоєнний період / І. Пилипів // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2001. – Ч. 5–6. – С. 308–314.
 3. Пилипів І. Питання церковної єдності в діяльності УГКЦ в 20–30 рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : Історичні науки. Т. 6 (8). – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – С. 489–498.
 4. Пилипів І. Українська греко-католицька церква в період німецької окупації (1941–1944 рр.) / І. Пилипів // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2002. – Ч. 8. – С. 108–115.
 5. Пилипів І. В. До питання про міжконфесійні взаємини «великих» церков у ІІ Речі Посполитій / І. В. Пилипів // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвідомч. зб. наук. пр. Вип. 16 : На пошану доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці : у 2 ч. / відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – Ч. 2. – С. 252–260.
 6. Пилипів І. До питання про греко-католицьких капеланів в Українській повстанській армії (1942–1946 рр.) / І. Пилипів, Р. Делятинський // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – Ч. 14. – С. 303–319. (Особисто автору належить 80 %).
 7. Пилипів І. Церковно-релігійний чинник національного державотворення ЗУНР / І. Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 18 : Західно-Українська Народна Республіка: до 90-річчя утворення / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2009. – С. 209–215.
 8. Пилипів І. До питання про ставлення греко-католицького духовенства до дивізій «Галичина» (1943–1945 рр.) / І. Пилипів, Р. Делятинський // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2009. – Ч. 15–16. – С. 373–388. (Особисто автору належить 85 %).
 9. Пилипів І. В. Міжнародна діяльність ГКЦ у контексті боротьби за самовизначення українців Польщі / І. В. Пилипів // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2010. – Вип. ХХХ. – С. 60–69.
 10. Пилипів І. Діяльність Станіславської єпархії Української греко-католицької церкви 1918–1920 рр. / І. Пилипів // Схід. Аналітично-інформаційний журнал : Економіка. Історія. Філософія. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 89–92.
 11. Пилипів І. В. Конкордат Речі Посполитої з Апостольським престолом та його наслідки для ГКЦ / І. В. Пилипів // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – Вип. 514–515. – С. 166–171.
 12. Пилипів І. Греко-католицька церква – найвпливовіша суспільна сила у кристалізації Української нації міжвоєнної Галичини / І. Пилипів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Вип. 1. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 109–114.
 13. Пилипів І. В. Розвиток адміністративно-територіальної структури Галицької греко-католицької митрополії (1918–1939 рр.) / І. Пилипів // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 18. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 37–43.
 14. Пилипів І. Католицька акція 30-х рр. ХХ ст. та її виховний вплив на українську молодь Галичини / І. Пилипів, І. Андрухів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Вип. 1. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 130–135. (Особисто автору належить 80 % ).
 15. Пилипів І. Співпраця греко-католицької церкви з українцями Америки в 20–30-х рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Схід. Аналітично-інформаційний журнал : Економіка. Історія. Філософія. – Донецьк, 2011. – № 2. – С. 109–113.
 16. Пилипів І. В. Українська Реформація у Східній Галичині / І. В. Пилипів, П. С. Сіреджук // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 46. – С. 70–79. (Особисто автору належить 70 %).
 17. Пилипів І. В. Українська греко-католицька церква та Ватикан в 20–30-х рр. ХХ ст. / І. В. Пилипів // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. – 2011. – № 2. – С. 50–54.
 18. Пилипів І. Участь духовенства ГКЦ у підготовці та проведенні «католицької акції» в Галичині / І. Пилипів // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія. Вип. 21. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 149–159.
 19. Пилипів І. В. Підтримка Греко-католицькою церквою українських громад у Європі в 20–30-х рр. ХХ ст. / І. В. Пилипів // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 5. – С. 47–54.
 20. Пилипів І. В. Освітянські акції Греко-католицької церкви у Другій Речі Посполитій / І. В. Пилипів // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 50 (8). – С. 12–18.
 21. Пилипів І. В. Діяльність єпископів Станіславської єпархії УГКЦ з організації та розвитку духовної семінарії 1907–1945 рр. / І. Пилипів // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. пр. Серія: Історія, міжнародні відносини. Вип. 6–7. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 394–399.
 22. Пилипів І. В. Національно-державницька ідеологія у діяльності митрополита Андрея Шептицького та єпископа Григорія Хомишина в умовах ЗУНР та міжвоєнну добу / І. В. Пилипів // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2011. – Вип. ХХХІІІ–ХХХІV. – С. 191–198.
 23. Пилипів І. В. Особливості церковно-релігійного життя в Польщі між Першою та Другою світовими війнами / І. В. Пилипів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3.31 : Історичні науки : збірник наукових праць. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – С. 176–187.
 24. Пилипів І. В. Політика Греко-католицької церкви у сфері шкільництва Східної Галичини (1919–1939 рр.) / І. В. Пилипів // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 164–166.
 25. Пилипів І. В. Греко-католицька церква в консолідації української нації Східної Галичини у першій половині двадцятих років ХХ століття // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ. 2012. Спеціальний випуск. С.288-303.
 26. Пилипів І. В. Діяльність релігійно-просвітницького товариства «Скала» на теренах Станіславської єпархії ГКЦ в 30-х рр. ХХ ст.. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина» – 2012. – Ч. 20-21 – С. 249–258.
 27. Пилипів  І. В. Греко-католицька церква та український національний рух в  20–30 ті рр. ХХ ст. в  Галичині./ І. Пилипів // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. Всесвітня історія. − Випуск  − Черкаси, 2012. − С. 126-132.
 28. Пилипів  І. В. Суспільна діяльність Греко-католицька церква в період  німецької окупації  (1941 –1944 рр / І. Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22. : Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи./ НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С. 286–296.
 29. Пилипів  І. В.  Взаємини греко-католицького духовенства з українськими політичними партіями Східної Галичини в 20-30-ті рр. ХХ ст. /  І. Пилипів //  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Вип. 2. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 71-76.
 30. Пилипів  І. В.  Греко-католицька церква в консолідації  українського населення Східної Галичини (1923-1925 рр.) / І. Пилипів // Схід. Аналітично-інформаційний журнал : Економіка. Історія. Філософія. – № 1 (1121), січень-лютий. − Донецьк, 2013.– С. 107–111.
 31. Пилипів  І. В.  Діяльність клерикальних молодіжних греко-католицьких товариств у Станіславівській єпархії ГКЦ у 20-30-ті рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. – Вип. 68 (№1) –  К.  2013. − С. 68–73.
 32.   Пилипів  І. В.  Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921-1925 рр.). / І. Пилипів //Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харк. нац.пед. ун-т. ім. Г. С. Сковороди. − Харків: Колегіум, 2013.− Вип. 47.−С. 83- 89.
 1. Пилипів  І. В.  Участь греко-католицького духовенства в катехизації учнів у школах Перемишльській єпархії (1920-1939 рр.) / І. Пилипів // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. – Вип. 71 (№4) –  К.  2013. − С. 161–166.
 2. Пилипів  І. В.  Організаційна структура Греко-католицької церкви в Другій Речі Посполитій / І. Пилипів // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія. Вип. 28. – Одеса : Астропринт, 2013. – С. 86 − 98.
 3. Пилипів  І. В. Правовий статус Греко-католицької церкви в Другій Речі Посполитій (1925-1939 рр). /  І. Пилипів // Ефективність державного управління / Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України. − Вип. 34. − Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. − С. 153 – 162.
 4. Пилипів  І. В.  Греко-католицька церква в консолідації  українського населення Східної Галичини (1923-1925 рр.) / І. Пилипів // Схід. Аналітично-інформаційний журнал : Економіка. Історія. Філософія. – № 1 (1121), січень-лютий. − Донецьк, 2013.– С. 107–111.
 5. Пилипів  І. В.  Діяльність клерикальних молодіжних греко-католицьких товариств у Станіславівській єпархії ГКЦ у 20-30-ті рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Гілея : науковий вісник: зб. наук. пр.– Вип. 68 (№1) –  К.  2013. − С. 68–73.
 6.     Пилипів  І. В.  Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921-1925 рр.). / І. Пилипів //Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»  Харк. нац.пед. ун-т. ім. Г. С. Сковороди. − Харків: Колегіум, 2013.− Вип. 47.−С. 83- 89.
 1. Пилипів  І. В.  Участь греко-католицького духовенства в катехизації учнів у школах Перемишльській єпархії (1920-1939 рр.) / І. Пилипів // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. – Вип. 71 (№4) –  К.  2013. − С. 161–166.
 2. Пилипів І. В.  Організаційна структура Греко-католицької церкви в Другій Речі Посполитій / І. Пилипів // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія. Вип. 28. – Одеса : Астропринт, 2013. – С. 86 − 98.
 3. Пилипів  І. В. Правовий статус Греко-католицької церкви в Другій Речі Посполитій (1925-1939 рр). /  І. Пилипів // Ефективність державного управління / Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України. − Вип. 34. − Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. − С. 153 – 162.
 4. Пилипів І.В, Делятинський Р. І. Особливості розвитку організаційно-територіальної структури Станиславівської єпархії ГКЦ в Другій Речі Посполитій (1919 – 1925 рр.) / // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 22–23. – С. 311–319
 5. Пилипів І.В., Горан Т. Участь греко-католицького духовенства в навчанні релігії шкільної молоді (1919–1939 РР.) .С.24 -28// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. – Ч. 3. – 234 с.
 6. Пилипів І.В., Горан Т.А. Матеріальне становище греко-католицького парафіяльного духовенства Перемишльської єпархії (1919-1939 рр.) // Схід: Аналітично-інформаційний журнал. – 2016. – № 5 (145). – (вересень – жовтень). – С. 87-96
 1. Пилипів І.В., Горан Т.А. Благодійницька діяльність Греко-Католицької Церкви у 20 – 30-ті роки ХХ ст. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Івано-Франківськ: ІФБУ, 2015. – Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору / відп. ред. О. І. Єгрешій. – 286 c. – С. 140-147.
 2. Пилипів І., Делятинський Р., Єгрешій О. Станиславівська єпархія (1885–1939 рр.) // Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина / редакційна колегія: І. Цепенда, М. Кугутяк. І. Райківський та ін.; відповідальний секретар О. Єгрешій. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – 369 с. – С. 228–270.
 3. Пилипів І., Делятинський Р. Становлення богословської освіти Греко-Католицької Церкви в першій половині ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За редакцією І.С.Зуляка. – Тернопіль: Видав. Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 122–126.
 4. Пилипів І., Делятинський Р. Розвиток богословської освіти в Галицькій греко-католицькій митрополії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / головний редактор М. Кугутяк; відповідальний секретар О. Єгрешій. – 2016. – Ч. 28. – С. 148–155.
 5. Пилипів І.В, Горан Т. Організаційна структура Перемишльської греко-католицької єпархії в період між двома світовими війнами // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К., 2014. Вип. 86. С. 48–52.
 6. Пилипів І.В, Горан Т. Участь греко-католицького духовенства в навчанні релігії шкільної молоді (1919–1939 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2015. Вип. 4. Ч. 3. С. 24–27.
 7. Пилипів І.В.,  Горан Т.  Взаємозв’язки перемишльської та Станиславівської єпархій в період Другої Речі Посполитої // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. Івано-Франківськ : ІФБУ, 2015. Вип. 7. С. 98–106.
 8. Пилипів І. В. Делятинський Р.І.   Інститут військових капеланів в Україні (ХХ- ХХІ ст.):  етапи розвитку та роль у формуванні української нації . // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник».  Випуск 134 (7). – 2018.- ­ С.129-134.
 9. Ігор Пилипів, Руслан Делятинський, Надія Балій. «ОТЕЦЬ ЛЕВ-МИКОЛА БУРНАДЗ (1896–1947): ШТРИХИ ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТА». Галичина Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис . Число 31.  2018. С.152-162.
 10. Пилипів І.В., Делятинський Р.І. Амброзяк Іван. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.- 688 с.  С.46.
 11. Пилипів І.В., Делятинський Р.І.  Бурдяк Онуфрій Теодор. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.   С. 210.
 12. Пилипів І.В., Делятинський Р.І. Бурнадз Лев Микола Семенович. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.  С.212.
 13. Пилипів І.В., Делятинський Р.І.  Волинець Михайло Микитович. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.  С. 286.
 14. Пилипів І.В., Делятинський Р.І. Галайчук Володимир Тадейович  // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.  С. 311
 15. Пилипів І.В.  Галицьке бюро при ЦК КП(б)У (Галбюро). // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 318.
 16. Пилипів І.В., Делятинський Р.І.  Ганицький Володимир. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.   С.339.
 17. Пилипів І.В., Делятинський Р.І.  Георгієвський Василь Семенович (Євлогій).  // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.  С.354.
 18. Пилипів І.В., Делятинський Р.І. Грабовецький Іван. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.  С. 
 19. Пилипів І.В., Делятинський Р.І.  Гребенюк Семен Миколайович. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.  С. 407.
 20. Пилипів І.В., Делятинський Р.І.  Гринкевич Митрофан-Михайло Дмитрович.  // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. =Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.  С.416.
 21. Пилипів І.В., Делятинський Р.І.  Демчук Володимир Павлович. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя  утворення  Західно-Української  Народної  Республіки. У трьох томах. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018.  С. 483.
 22. ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. – Кн. 1 / Відп. ред. В. Смолій; Упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Інститут історії України, 2022. – 802 с.; іл. ( У співавторстві).
 • Історія України (бакалаврат – для студентів не історичних факультетів). 1 семестр;
 • Історія та культура України (бакалаврат – для студентів не історичних факультетів). 1 семестр;
 • Християнство в України: історія та сьогодення (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 7 семестр;
 • Українські релігійні організації в Другій Речі Посполитій (магістратура – Середня освіта (Історія)). 3 семестр;
 • Українська Греко-католицька церква в першій половині ХХ століття (магістратура – Середня освіта (Історія)). 3 семестр;
 • Українські релігійні організації в Другій Речі Посполитій (доктор філософії – Середня освіта (Історія)). 3 семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: ihor.pylypiv@pnu.edu.ua            ipylypiv@gmail.com

тел: (0342) 59-60-06     viber (+38) 067 342 31 36

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника