Навчально-методичні матеріали

Галицька-Дідух Т.В. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Інноваційні технології навчання історії» для студентів І курсу спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» ОР магістр. Івано-Франківськ, 2023. 84 с.

У «Методичних рекомендаціях» вміщено опис навчальної дисципліни, плани семінарських занять та методичні вказівки щодо підготовки до них; завдання для самостійної; список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни; критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; додатки. У даній навчальній дисципліні розглядаються інноваційні технології навчання історії, які можуть покращити процес засвоєння і розуміння історичних подій, сприятимуть розвитку критичного і творчого мислення школярів. Зокрема, Види і ресурси augmented reality (AR) та virtual reality (VR) на уроках історії, методичні рекомендації та прийоми щодо їхнього використання; вплив штучного інтелекту на формування критичного мислення учнів, автоматизація процесу оцінювання та індивідуалізація навчання; сприяння штучного інтелекту у роботі з історичними ресурсами, джерелами та картами і т.п.. Автор вказує на важливість адаптації до різних стилів навчання та підкреслює необхідність збалансованого впровадження інновацій, враховуючи специфіку конкретного навчального середовища.

 

Галицька-Дідух Т.В. Виробнича (педагогічна) практика для студентів ІІ курсу спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» ОР Магістр. Івано-Франківськ, 2019. 170 с.

Методичний посібник є невід’ємним інструментом для магістрантів – майбутніх вчителів історії, спрямований на активне залучення учнів до процесу вивчення історії. Посібник пропонує конкретні стратегії для формування критичного та творчого мислення учнів, розглядаючи організацію групових проектів, дидактичних ігор і практичних завдань. Зокрема, особлива увага приділяється характеристиці історичних постатей, роботі з історичними джерелами, картами, схемами та веб-ресурсами. Посібник не лише надає педагогам практичні поради щодо оптимального використання навчального часу, але й сприяє формуванню чіткої триєдиної мети в навчальному процесі. Через інноваційні методи і креативні підходи, він допомагає зробити уроки історії цікавими.

 

Галицька-Дідух Т.В. Педагогічна практика: навчально-методичні рекомендації для студентів ІV курсу спеціальності «014 Середня освіта (історія)».  Івано-Франківськ, 2017. 80 арк.

Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується пошуком нових форм і методів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Важливе місце серед них посідає педагогічна практика. Особливості цієї практики є у тому, що вона спрямована на конкретну професіоналізацію та збільшує можливості самореалізації майбутніх учителів, забезпечує появу ідей і рішень для розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, допомагає усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів. Навчально-методичні рекомендації з виробничої (педагогічної) практики для студентів ІУ курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» за першим (бакалаврським) рівнем включають такі складові: вступ, мета і завдання практики, зміст практики, індивідуальні завдання, заняття та екскурсії під час практики, методичні рекомендації, форми і методи контролю, вимоги до оформлення документації, критерії оцінювання практики, методичні рекомендації, список літератури.

 

Галицька-Дідух Т.В. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів» для студентів ІV курсу спеціальності «014 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2016. 56 с.

Навчальна дисципліна «Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів» зорієнтована на засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів ІУ курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» з методики викладання історії і суспільствознавчих предметів; підготовка студентів до самостійного проведення занять з історії і суспільствознавчих предметів з використанням сучасних технологій навчання; формування загальних, спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. У «Методичних рекомендаціях» вміщено опис навчальної дисципліни, плани семінарських занять та методичні вказівки щодо підготовки до них; завдання для самостійної роботи з рекомендаціями щодо їх виконання; список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни; програмові вимоги з дисципліни, форми контрольних заходів у межах навчальної дисципліни та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; додатки.

 

Галицька-Дідух Т. Друга світова війна і Україна: історичні персоналії, терміни, дати. Івано-Франківськ, 2018. 38 с.

Пам’ять про Другу світову війну є важливою складовою історичної свідомості й самоідентифікації українського народу. Політизація складних проблем історії війни потребує критичного осмислення, очищення від застарілих схем і пропагандистських нашарувань. У методичному посібнику для студентів четвертого курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» за першим (бакалаврським) рівнем проаналізовані історичні персоналії, терміни і дати цього складного періоду історії України.

 

Галицька-Дідух Т. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи з «Історії України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.» для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2018. 80 с.

Дисципліна «Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.» відноситься до фахових предметів для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» за першим (бакалаврським) рівнем, під час вивчення якої студенти засвоюють і поглиблюють теоретичні та практичні знання, уміння і навички із курсу вітчизняної історії, здобувають загальні і фахові компетентності, які зможуть застосувати у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти у шкільному курсі «Історія України» (11 клас). Одним з головних завдань курсу є формування в молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення соціальних навичок, вироблення патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації. У «Методичних рекомендаціях» вміщено опис навчальної дисципліни, плани семінарських занять та методичні вказівки щодо підготовки до них; завдання для самостійної роботи з рекомендаціями щодо їх виконання; список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни; програмові вимоги з дисципліни, форми контрольних заходів у межах навчальної дисципліни та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; додатки; основні поняття та терміни курсу.

Галицька-Дідух Т. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи з «Історії України І пол. ХХ ст.» для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2018. 60 с.

Дисципліна «Історія України І пол. ХХ ст.» відноситься до фахових предметів для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» за першим (бакалаврським) рівнем, під час вивчення якої студенти засвоюють і поглиблюють теоретичні та практичні знання, уміння і навички із курсу вітчизняної історії, здобувають загальні і фахові компетентності, які зможуть застосувати у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти у шкільному курсі «Історія України»  (10 клас). Одним з головних завдань курсу є формування в молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення соціальних навичок, вироблення патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації. У «Методичних рекомендаціях» вміщено опис навчальної дисципліни, плани семінарських занять та методичні вказівки щодо підготовки до них; завдання для самостійної роботи з рекомендаціями щодо їх виконання; список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни; програмові вимоги з дисципліни, форми контрольних заходів у межах навчальної дисципліни та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; додатки; основні поняття та терміни курсу.

Галицька-Дідух Т. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів І курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ, 2016. 28 с.

Мета вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» полягає в тому, щоб озброїти студентів І курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» знаннями про сутність та особливості педагогічної діяльності, ознайомити з основними компетентностями педагога, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою ПНУ, правами і обов’язками студента, видами навчальних занять у ВНЗ, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, сформувати уміння вчитися, потяг до самоосвіти та самовиховання протягом життя. Метою курсу також є спонукання студентів до активної пізнавальної діяльності, вироблення особистісного ставлення студентів до історичних подій та явищ, розвиток соціальних навичок, сприяння інтелектуальному розвитку й формуванню освічених, свідомих громадян нашої держави. У «Методичних рекомендаціях» вміщено опис навчальної дисципліни, плани семінарських занять та методичні вказівки щодо підготовки до них; завдання для самостійної роботи з рекомендаціями щодо їх виконання; список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни; форми контрольних заходів у межах навчальної дисципліни та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

Дрогомирецька Л.Р. Давня і середньовічна історія України: методичний супровід навчальної дисципліни. Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. 125 с.

Навчально-методичне видання «Давня і середньовічна історія України»: методичний супровід навчальної дисципліни» розроблене для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.03 «Середня освіта (історія)» за першим (бакалаврським) рівнем. У ньому вміщено опис навчальної дисципліни, анотацію лекційного курсу, плани семінарських занять та методичні вказівки щодо підготовки до них; завдання для самостійної роботи з рекомендаціями щодо їх виконання; список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни; перелік завдань для індивідуальної роботи, терміни та умови її виконання; програмові вимоги з дисципліни та критерії оцінювання знань студентів. У підготовці кваліфікованих вчителів історії нормативна навчальна дисципліна «Давня та середньовічна історія України» покликана озброїти студентів спеціальності 014.03 «Середня освіта (історія)» знаннями про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель у давню і середньовічну добу, сформувати  у студентів загальні і фахові компетентності, комплекс знань та умінь для застосування у професійній освітній діяльності.

Дрогомирецька Л.Р. Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України в школі: рекомендації щодо підготовки до семінарських занять і організації самостійної роботи студентів спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. 78 с.

Навчальний курс «Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України в школі» є дисципліною циклу професійної підготовки фахівців для спеціальності 014.03 “Середня освіта (історія)” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Основними завданнями курсу є: вивчення структури і змісту шкільного курсу історії України давньої і середньовічної доби; оволодіння сучасною методикою організації навчання історії України даного періоду у школі; формування у студентів знань, вмінь і навичок, необхідних для планування і методичного забезпечення різних форм шкільних навчальних занять та позакласних заходів з давньої і середньовічної історії України з використанням сучасних технологій навчання, вміннями творчо підходити до навчального процесу. Навчально-методичні рекомендації розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Видання включає: опис навчальної дисципліни, анотацію лекційного курсу, плани семінарських занять та методичні вказівки щодо підготовки до них; завдання для самостійної роботи з рекомендаціями щодо їх виконання; список рекомендованої навчальної та методичної літератури до вивчення дисципліни; перелік завдань для індивідуальної роботи, терміни та умови її виконання; програмові вимоги з дисципліни та критерії оцінювання знань студентів.

Королько А. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історичне краєзнавство, музеєзнавство» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, індивідуальна та самостійна робота, програмові вимоги) для студентів І курсу спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ, 2017. 92 с.

У запропонованій методичній розробці містяться рекомендації студентам спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» для опанування теоретичних засад історичного краєзнавства, музеєзнавства, практики їх прикладного застосування. Подано методичні рекомендації для засвоєння лекційного курсу та організації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Навчально-методичні рекомендації складаються з анотації лекційного курсу, планів семінарських занять, характеристики індивідуальної та самостійної роботи студентів, програмових вимог з курсу «Історичне краєзнавство, музеєзнавство».

Королько А. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи шкільного краєзнавства» (для студентів ІV курсу спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)»). Івано-Франківськ, 2019. 78 с.

У методичній розробці містяться рекомендації студентам спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» для опанування теоретичних засад дисципліни за вільним вибором «Основи шкільного краєзнавства», практики прикладного застосування у майбутній професійній діяльності на посаді вчителя історії і суспільствознавчих предметів та керівника гурткової роботи в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти. Подано методичні рекомендації для засвоєння лекційного курсу та організації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Навчально-методичні рекомендації складаються з анотації лекційного курсу, планів семінарських занять, характеристики індивідуальної та самостійної роботи студентів, програмових вимог з курсу «Основи шкільного краєзнавства».

Кобута С., Королько А. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія) спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Івано-Франківськ, 2018. 42 с.

У запропонованій методичній розробці містяться рекомендації студентам спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Бакалавр» щодо підготовки, написання, оформлення та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти У методичних рекомендаціях звернуто увагу на дотримання академічної доброчесності та оцінювання таких кваліфікаційних робіт.

Райківський І., Королько А. Як виконувати курсову роботу. Методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2018. 56 с.

У запропонованій методичній розробці містяться рекомендації студентам спеціальностей 014 «Середня освіта (Історія)» і 032 «Історія та археологія» щодо підготовки, написання, оформлення та захисту курсових робіт на кафедрі історії України і методики викладання історії. У методичних рекомендаціях запропоновано конкретні приклади оформлення окремих елементів курсових робіт, що виконуються на факультеті історії, політології і міжнародних відносин.

Пилипів І. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу за вільним вибором студентів на тему: «Актуальні проблеми української революції 1914-1923 рр. у шкільних курсах історії». Навчально-методичний посібник. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. 32 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин як курс вільним за вибором. Тут містяться плани семінарських занять, література і методичні вказівки до них, а також контрольні запитання для засвоєння знань студентами. До видання включено опис програми дисципліни, структуру залікового кредиту з дисципліни, плани практичних занять та рекомендації щодо їх підготовки, комплексне практичне індивідуальне завдання, програмові вимоги з дисципліни, методи навчання та оцінювання, глосарій та рекомендовану літературу для вивчення дисципліни. Методичні вказівки призначені для організації самостійної підготовки студентів та проведення практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання.

 

Єгрешій О. Методичний посібник з курсу «Історія повсякденності в шкільних курсах з історії» для студентів третього курсу спеціальності 014 Середня освіта. (Історія). Івано-Франківськ, 2019. 85 с.

Навчально-методичне видання «Історія повсякденності у шкільних курсах історії» розроблене для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.03 «Середня освіта (історія)» за першим (бакалаврським) рівнем. У ньому вміщено опис навчальної дисципліни, плани семінарських занять зі списком використаної літератури, перелік наукових і науково-публіцистичних статей які пропонуються студентам для захисту, словник (глосарій) найважливіших термінів дисципліни («словник «повсякденця»),  запитальник для студентів при підготовці індивідуальної роботи «Повсякденне життя моїх предків», вимоги до написання рефератів, програмові вимоги до заліку з дисципліни, зразок тестів до заліку з історії повсякденності. У підготовці кваліфікованих вчителів історії навчальна дисципліна «Історія повсякденності у шкільних курсах історії» покликана озброїти студентів спеціальності 014.03 «Середня освіта (історія)» знаннями  основних тенденцій повсякденного життя українців упродовж ХХ ст., сформувати  у студентів загальні і фахові компетентності, комплекс знань та умінь для застосування у професійній освітній діяльності.

Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів. Збірник програм. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 540 с. Тираж 100 примірників. ББК 63.3 (4 УКР) УДК 374.31 ББК 74.200 ISBN 978-617-7496-22-8

               

До збірника ввійшли навчальні програми для роботи творчих учнівських об’єднань туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкільної та спеціалізованої освіти. Дані програми можуть бути використані для організації роботи творчих об’єднань закладів позашкільної, спеціалізованої, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Серед цих програм міститься програма для закладів вищої освіти «Історичне краєзнавство» (основний рівень), розроблена доцентом кафедри історії України і методики викладання історії Андрієм Корольком (с. 77–94). В основу програми «Історичне краєзнавство» покладено базові блоки: краєзнавство; музейна робота; теорія екскурсійної справи; методика написання історії населеного пункту. У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі «Суспільствознавство» та нормативного курсу «Історичне краєзнавство, музеєзнавство», який читається студентам першого курсу спеціальності 014 Середня освіта (історія). Програма включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з історичної демографії, історичної географії та картографії, економічної історії, археології, антропології, етнографії, ономастики, топоніміки, генеалогії, музеології, соціології, екскурсознавства тощо. Програма схвалена для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 15.03.2019 р. № 1; лист Інституту модернізації закладів освіти від 27.03.2019 р. № 22.1/12-Г-136).

Кобута С., Соловка Л. Організація пошукової і дослідної роботи в архівах: на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області. Науково-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2015. 216 с. Тираж 300 примірників. УДК 930.25(477.86) ББК 79.3(4Укр)-я73

Кобута С., Соловка Л. Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах
Кобута С., Соловка Л. Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах

У посібнику висвітлено основні принципи та етапи організації пошукової і дослідницької роботи в архівах, порядок користування документами Національного архівного фонду України, методику використання архівних фондів на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області з залученням системи довідкового апарату архіву; викладено конкретні рекомендації щодо організації роботи дослідників із пошуку, генеалогічних, фактографічних, біографічних і тематичних відомостей за документами архіву. До посібника укладено додатки: покажчик «Матеріали до історії повітів, міст і містечок Станіславського воєводства у фондах Державного архіву Івано-Франківської області», графік роботи читального залу, форми замовлень на видавання справ та копіювання документів архіву, форми аркушів користування архівними документами, заяв користувачів, список оглядів фондів, правила оформлення посилань на архівні документи; подано інформацію про адміністративно-територіальний поділ території нинішньої Івано-Франківської області в різні історичні періоди тощо. Посібник укладено з метою надання рекомендацій потенційним користувачам в опануванні методів архівної евристики та пошуку шляхів оптимізації пошукової роботи. Видання призначене для користувачів архівними документами в читальних залах архівів, істориків, архівістів, краєзнавців, студентів та ін.

Кобута С., Кобута Л. Пошукова і дослідницька робота в архівах. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Історія» і «Політологія». Івано-Франківськ: ПП Курилюк В.Д., 2012. 64 с. Тираж 300 примірників. УДК 001.8: 930.25 ББК 79.3

Кобута С., Кобута Л. Пошукова і дослідницька робота в архівах
Кобута С., Кобута Л. Пошукова і дослідницька робота в архівах

Навчальний посібник розроблений згідно вимог вищої школи до організації та проведення науково-дослідницької роботи студентів в державних архівах. В ньому подано: характеристику системи архівних установ України та основних принципів формування Національного архівного фонду; організацію комплектування документів в архівах; правила користування документами архіву, використання архівної інформації і технологію пошукової архівної роботи. Посібник адресований студентам та аспірантам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації спеціальностей «Історія» та «Політологія».

Кобута С. Історія України. Модульний курс. Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ: ПП Курилюк В.Д., 2008. 65 c.  Тираж 300 примірників. УДК 94(477) ББК 63.3 (4Укр.)

Кобута С. Історія України. Модульний курс
Кобута С. Історія України. Модульний курс

Навчально-методичний посібник з курсу «Історія України» розроблений згідно вимог Кредитно-модульної системи організації навчального процесу і включає: опис навчальної дисципліни, робочу програму з курсу історії України від найдавніших часів до сьогодення, плани семінарських занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи, ключові історичні терміни та поняття, хронологію основних історичних подій, шкалу підсумкових модульних оцінок, питання програмових вимог з навчального курсу, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу до вивчення навчальної дисципліни. Посібник адресований студентам неісторичних спеціальностей і його структура враховує специфіку викладання соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації.

Кобута С. Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні. Навчальна програма, плани семінарських занять, методичні матеріали до вивчення спецкурсу. Для студентів спеціальності «Історія». Івано-Франківськ, 2008. 24 с. Тираж 100 примірників. УДК 94(477) ББК 63.3 (4Укр.)

Кобута С. Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні
Кобута С. Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні

Методичні матеріали до вивчення спеціального навчального курсу «Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні» спрямовані на допомогу студентам-історикам у засвоєнні питань демократизації, розвитку державотворчих процесів, реформування соцігльно-економічної сфери, національного та культурного життя, міжнародних взаємин та міжнародного співробітництва сучасної України. Посібник включає опис навчальної дисципліни, робочу навчальну програму, плани семінарських занять, ключові історичні терміни та поняття, хронологію основних історичних подій, рекомендовану літературу.

Кобута С., Кобута Л. Науково-дослідницька робота студентів. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Історія» і «Політологія». Івано-Франківськ, ПП Курилюк В.Д. 2008. 56 с. Тираж 100 примірників. ББК 74р30-268 УДК 001.8: 371.671

Кобута С., Кобута Л. Науково-дослідницька робота студентів
Кобута С., Кобута Л. Науково-дослідницька робота студентів

Навчальний посібник розроблений згідно вимог вищої школи до організації та здійснення науково-дослідницької роботи студентів. Він включає характеристику науково-дослідницької роботи студентів, опис загальних прийомів науково-пошукової діяльності, методику написання курсових, бакалаврських і дипломних робіт з історії і політології. Посібник адресований студентам вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації спеціальностей «Історія» та «Політологія».