Наукова робота викладачів

      Наукова робота на кафедрі історії України і методики викладання історії ведеться за такими напрямками:

 1. Український національний рух у Галичині нового і новітнього часу: політичний, економічний, духовно-культурний аспекти (відповідальний – проф. Райківський І.Я.).
 1. Пам’яткознавство і музеєзнавство Галичини (відповідальний – доц. Королько А.З.).
 1. Методичні аспекти вивчення історії та суспільствознавчих предметів в ЗЗСО (відповідальні – доц. Галицька Т.В і доц. Паска Б.В.).

     У 2009–2014 рр. професорсько-викладацький склад кафедри історії України працював над держбюджетною науково-дослідною темою (в межах робочого часу викладачів) 1. Український національний рух у Галичині: політичний, економічний, духовно-культурний аспекти. 2. Пам’яткознавство і музеєзнавство Галичини. № держреєстрації 0109U005847. Звіт про проведену роботу (157 с.) зберігається в Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

     Колектив кафедри історії України працює над розробкою різних аспектів історії Галичини, історичного краєзнавства від давніх часів до сьогодення. Зокрема, проаналізовано процес утвердження ідеї української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ – початку ХХ ст., партійно-політичні стосунки на регіональному рівні, зв’язки між українськими діячами по обидва боки кордону між Російською та Австро-Угорською імперіями; розроблено проблематику козацької сторінки в історії Західної України, її впливу на становлення модерної української нації; вивчено процеси українського державотворення в період ЗУНР; з’ясовано розвиток дисидентського руху на Прикарпатті впродовж 1950–1980-х рр., національно-визвольної боротьби в краї новітньої доби; розкрито тенденції трансформацій українського суспільства і держави в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.; досліджено суспільно-політичні та етнокультурні процеси на Покутті в ХІХ – першій половині ХХ ст.; зроблено аналіз релігійно-церковної історії України, зокрема місця і ролі Греко-Католицької Церкви у суспільно-політичному житті Західної України першої половини ХХ ст.

    Викладачі кафедри зробили внесок у дослідження історичної регіоналістики, біографістики, музейної справи. Так, вивчено та впорядковано музейні експонати історико-меморіального музею Олекси Довбуша та музею кафедри історії України, надається підтримка науково-дослідної роботи музеям Прикарпаття, зокрема Національному музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського в м. Коломиї, краєзнавчому музею Тетяни і Омеляна Антоновичів «Бойківщина» в м. Долина, літературно-меморіальному музеї Марка Черемшини в м. Снятині, та ін. У рамках науково-дослідної теми вийшли друком науково-популярні публікації з історичного минулого Прикарпаття.

    За шість років (2009–2014) авторський колектив видав більше 30 монографічних видань, три колективні монографії, понад 250 наукових і науково-популярних статей у періодичній пресі, близько десяти публікацій у закордонних виданнях. У рамках нової держбюджетної науково-дослідної теми (в рамках робочого часу викладачів) у 2015–2016 рр. колективом кафедри опубліковано кілька монографій, десятки статей у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях.

    У січні 2015 р. кафедра історії України відкрила нову держбюджетну тему «Історія Галичини нового і новітнього часу, історичне краєзнавство, музеєзнавство».

    Мета проєкту полягала в розкритті особливостей національно-визвольного руху в Галичині в новітній період, концептуальних засад українського національного відродження, боротьби галицьких українців за державність України в ХХ ст.; зібранні матеріалів з вивчення історичних пам’яток Галичини, діяльності музеїв краю, наданні методичні рекомендацій щодо вдосконалення роботи.

    На основі широкого корпусу першоджерел проаналізовано ідею української соборності в підавстрійській Галичині (ХІХ – початок ХХ ст.); розкрито взаємини українських діячів Галичини і підросійської України в ХІХ – на початку ХХ ст.; простежено діяльність відомих і малознаних державних та релігійних діячів, письменників, етнографів, адвокатів, архітекторів, художників, священиків, які були вихідцями або чиє життя було пов’язане з Галичиною, зокрема з Покуттям та Галицькою Гуцульщиною; популяризовано мистецтво писанкового розпису шляхом вивчення досвіду та інноваційним формам роботи в музеях, шкільних та позашкільних навчальних закладах.

    Визначено зв’язки наддніпрянських громадсько-політичних і культурно-просвітницьких діячів з галицькоукраїнською інтелігенцією у ХІХ – на початку ХХ ст. (Пантелемона Куліша, Михайла Драгоманова, Михайла Максимовича, Володимира Антоновича, Ізмаїла Срезнєвського), тим самим, зроблено помітний внесок у розвиток сучасної української біографістики і просопографії; уведено до наукового обігу значну частину матеріалів, які присвячені вивченню археологічних старожитностей, топоніміці, антропоніміці, шкільництву, культурно-мистецькій та етнографічній палітрі Галичини; з’ясовано роль музейних установ України в організації експозиційної, науково-освітньої та науково-дослідної роботи.

    На основі наукового підходу, надбань сучасної української історіографії розкрито місце галицькоукраїнських греко-католицьких архієреїв ХІХ – ХХ ст. (Йосифа Сембратовича, Юліана Пелеша, Андрея Шептицького, Григорія Хомишина, Івана Лятишевського) у громадсько-політичному житті Галичини; відтворено пам’ятки історії, культури, побуту та звичаїв жителів Покуття та Гуцульщини, за допомогою описових та ілюстративних засобів показано різноманітні аспекти їх життя. Задля збору матеріалів та творення робочої концепції організовано науково-дослідницькі експедиції у райони Івано-Франківської та Закарпатської областей, проведено польові дослідження, вивчено музейні та приватні колекції писанок, досліджено індивідуальні та колективні дослідження науковців та краєзнавців.

    Задля апробації теми вперше у вітчизняній історіографії розкрито біографії історичних осіб, які залишили помітне місце в діяльності Західно-Української Народної Республіки 1918–1923 рр. (підготовлено чотиритомну Енциклопедію : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки); організовано міжнародні наукові конференції: «Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи» та «Мистецтво писанкового розпису – соціокультурний скарб України». Членами кафедри історії України, а з 2019 р. – історії України і методики викладання історії організовуються наукові конференції у рамках фольклорно-етнографічного фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела».

    За чотирнадцять років (2009–2022) авторський колектив видав більше 30 монографічних видань, три колективні монографії, понад 250 наукових і науково-популярних статей у періодичній пресі, близько десяти публікацій у закордонних виданнях.

    У січні 2022 р. кафедра історії України і методики викладанні історії відкрила нову держбюджетну тему – «Історія Галичини нового і новітнього часу, історичне краєзнавство, методика викладання історії». Метою роботи є розкриття особливостей національно-визвольного руху в Галичині у новий і новітній періоди, зборі матеріалів з вивчення історичних пам’яток Галичини, наданні методичних рекомендацій щодо вдосконалення роботи за спеціальністю.

     У червні 2023 р. разом із колективом Науково-дослідного інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого працівники кафедри історії України і методики викладання історії затвердили комплексну тему науково-дослідної роботи – «Реабілітована пам’ять: сторінки історії Української Греко-Католицької Церкви в персоналіях». Запропонована тема є актуальною для проведення фундаментальних досліджень проблем суспільно-політичного та релігійно-церковного життя Галичини у ХХ ст., впровадження їх результатів у освітній процес в закладах загальної середньої освіти.

Реєстраційна картка НДДКР “Історія Галичини нового і новітнього часу, історичне краєзнавство, методика викладання історії”. 2022-2029 рр.

Реєстраційна картка НДДДКР “Реабілітована пам’ять: історія УГКЦ в особах”. 2023-2028 рр.

Наукове керівництво дисертаційними роботи

Райківський І.Я. – науковий керівник кандидатських дисертацій (PhD):

 1. Гайдукевич Олена Олександрівна «Природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви в Галичині в 20–30-х роках ХХ століття». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 липня 2007 р.
 2. Кудлач-Мельник Віра Іванівна «Політичне товариство «Руська рада» (1870–1914 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 18 листопада 2008 р.
 3. Ілин Любомир Михайлович «Українське представництво Галицького крайового сейму в 1870–1876 рр.».Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 16 грудня 2009 р.
 4. Древніцький Юрій Романович «Громадсько-політична та наукова діяльність Володимира Старосольського (1878–1942)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 липня 2010 р.
 5. Стасюк Ірина Михайлівна «Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської єпархії (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 16 вересня 2014 р.
 6. Маслій Ольга Данківна «Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946–1989 рр.). Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 4 жовтня 2016 р.
 7. Савчук Богдан Романович «Громадська діяльність Степана Федака (1861–1937 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 12 листопада 2019 р.
 8. Кавацюк Дмитро Іванович «Українське представництво Галичини в австрійському парламенті (1861–1897 рр.). Спеціальність 032 – історія та археологія. Захист відбувся у разовій спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 5 травня 2022 р.

Галицька-Дідух Т.В. – науковий керівник кандидатських дисертацій:

 1. Островський Валерій Васильович «Суспільно-політична діяльність Зіновія Красівського (1929–1991 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 23 вересня 2015 р.
 2. Паска Богдан Валерійович «Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мороза». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 6 червня 2017 р.

Королько А.З. – науковий керівник кандидатських дисертацій (PhD):

 1. Гавриш Іванна Вікторівна «Станиславівська єпархія Української Греко-католицької церкви у період підпілля (1946–1989 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 27 грудня 2017 р.
 2. Федоришин Ігор Ярославович «Українські культурно-просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.». Спеціальність 032 – історія та археологія. Захист відбувся у разовій спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 16 червня 2021 р.
 3. Паска Ганна Михайлівна «Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського (1872–1930 рр.)». Спеціальність 032 – історія та археологія. Захист відбувся у разовій спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 20 січня 2023 р.

Пилипів І.В. – науковий керівник кандидатської дисертації:

 1. Делятинський Руслан Іванович «Станиславівська єпархія Греко-католицької церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 11 травня 2017 р.
 2. Горан Тетяна Анатоліївна «Перемишльська єпархія Греко-католицької церкви в українському національному русі Галичини (1919–1939 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 27 грудня 2017 р.