Стара ОП

Силабус

ОР Магістр

1. Обов’язкові компоненти ОП

1.1. Цикл загальної підготовки

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

2. Методологія та організація наукових досліджень

3. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

4. Економічна історія України

5. Україна в зарубіжних політичних доктринах і стратегіях ХХ–ХХІ ст.

1.2. Цикл професійної підготовки

6. Історіографія історії України

7. Історіографія всесвітньої історії ХХ – початку ХХІ ст.

8. Філософія та методологія історії

9. Історіографія історії зарубіжних слов’ян

10. Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі

11. Атестація (захист кваліфікаційної роботи)

12. Виробнича (педагогічна) практика (робоча програма)

13. Науково-дослідна практика

14. Курсова робота

15. Методика екскурсійної роботи

16. Історія релігії і Церкви в Україні

2. Вибіркові компоненти ОП

Інноваційні технології на уроках історії

Країни Центрально-Східної Європи у світових війнах

Гендерні студії: здобутки української та зарубіжної історіографії

Державотворчі процеси в слов’янських країнах в ХХ столітті

Жива історія у шкільній освіті старшокласників

Українське кіно: історія, фільми, постаті

Історія Галичини (ХІХ ст. – 1939 р.)

Актуальні проблеми військової історії України

Політико-адміністративна система управління УРСР в 1945-1991 рр. у шкільних курсах історії

Українська греко-католицька в суспільно-політичному житті українців Галичини в першій половині ХХ століття

Боротьба за українську державність у другій половині ХХ ст. у шкільному курсі історії

Висвітлення проблематики української культури 1991–2022 рр. у шкільній освіті