Єгрешій Олег Ігорович

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0639-910X

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAL-1583-2021?state=%7B%7D

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 19 жовтня 1974 р. в м. Івано-Франківську. Після закінчення середньої школи (1991 р.) вступив на історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. З 1996 р. працював учителем історії та правознавства у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті (м. Богородчани), вчителем історії в ЗОШ с. Павлівка Тисменицького району, викладачем історії України в Теологічній Академії Української греко-католицької Церкви. З 1999 до 2002 р. навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, після закінчення якої (2002 р.) працює на кафедрі історії України Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, спочатку – на посаді асистента, а з 2006 р. – доцента. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904–1945 рр.)”. У 2008 р. переміг в номінації «Молодий вчений року». З 2009 р. – відповідальний секретар фахового наукового журналу з історії «Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина». У 2010 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

З жовтня 2014 р. – директор Інституту історії Церкви Богословського університету імені Івана Золотоустого. Упродовж 2014 – 2018 р. виступив співорганізатором низки всеукраїнських і регіональних наукових конференцій з історії Української Греко-католицької Церкви ХХ ст. З 2014 р. є членом громадської організації «Поступовий гурт франківців». З 2015 р. – член Національної спілки краєзнавців України.

Сфера наукових зацікавлень охоплює передусім релігійно-церковну проблематику, а також історію повсякденності. Є автором низки наукових, науково-публіцистичних статей, методичної літератури.

Монографії

1). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання українсько-польського порозуміння 1904-1939 рр. Івано-Франківськ: Плай. 2001. – 71 с.

2). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 168 с.

3). Кугутяк М.В., Єгрешій О.І., Дрогомирецька Л.Р., Храбатин Н.Д. Міжвоєнний період 1919 – 1939 рр. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ-Львів-Київ: Манускрипт-Львів, 2012. С. 74–91.

4). Єгрешій О. Релігійно-церковне життя. / О.Єгрешій // Стефаниківський край Черемошу і Пруту. Снятинщина. Історико-етнографічний нарис./ Керівник авторського колективу і головний редактор А.Королько. Снятин-Івано-Франківськ-Львів:Манускрипт-Львів. 2014. С. 540–573.

Наукові статті

5). Єгрешій О. Державотворча концепція єпископа Григорія Хомишина Вісник Прикарпатського університету Серія історія. Івано-Франківськ. 2001. № 4-5. С. 204–211.

6). Єгрешій О. Взаємовідносини митрополита Андрея Шептицького і єпископа Григорія Хомишина Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ. 2001. № 5-6. С.315–321.

7). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і український націоналізм. / О.Єгрешій // Питання історії України: Збірник наукових статей. Чернівці, 2002. Т. 5. С. 101–104.

8). Єгрешій О. Місце і роль єпископа Григорія Хомишина в українсько-польському порозумінні 1931–1933 рр. Україна і Польща в ХХ ст.: проблеми історії і політології. Збірник наукових праць. К., 2002. С. 123–126.

9). Єгрешій О. Проблема взаємовідносин культурно-просвітницьких товариств “Скала” і “Просвіта” у 30-х роках ХХ ст. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск до 60-річчя УПА. Дрогобич, 2002. С.352–361.

10). Єгрешій О. Обрядові дискусії в Галичині першої половини ХХ ст.: спроба історичного аналізу. // Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві (Науковий збірник). Київ-Тернопіль. 2004. С.84–85.

11). Єгрешій О. Клерикальне культурно-просвітницьке товариство “Скала” (1934–1939 рр.): оптимізація чи деконсолідація? // Україна соборна. Збірник наукових статей. Випуск 2. Частина ІІ. К. 2005. С. 341–349.

12). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин в контексті українсько-польських взаємин у Галичині 1930-х рр.: нові методологічні контури проблеми. / О.Єгрешій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія історія. № 2. 2005. С. 161–164.

13). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і москвофіли: від ідейних розходжень до протистояння (до проблеми становлення Греко-католицького семинаря у Станіславові 1904–1914 рр.). Нарис історії Івано-Франківської (Станіславівської) семінарії імені Священномученика Йосафата 1907–2007 рр. С.43–54.

14). Єгрешій О. Суперечності між Українським католицьким союзом та Українською католицькою народною партією у 1930-х рр.: генезис, зміст, наслідки. Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис . 2006-2007. № 12-13. С. 118–125.

15). Єгрешій О., Бурачок Л. Єпископ Григорій Хомишин і Осип Назарук: співпраця, взаємовпливи, ідейні розбіжності. // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ. Вип. ХІІ-ХІІІ. 2007. С. 14–24.

16). Єгрешій О., Москалюк М. Єпископ Григорій Хомишин і українське націоналістичне підпілля: історичний досвід та уроки взаємовідносин. / О.Єгрешій // Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2008. № 14. С. 169–173.

17). Єгрешій О., Москалюк М. Український клерикалізм і націоналізм: співпраця, ідейні розбіжності, пошуки компромісу. // Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2009. № 15-16. С. 203–207.

18). Єгрешій О.І. Дидактично-християнські мотиви приватних листів підпільного греко-католицького священика Ярослава Сірецького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2008. Вип. 3. С. 271 – 274.

19). Єгрешій О.І. Депортація політичних спецпоселенців на Далекий Схід (1950 р.): методологія та спроба реалізації // Питання історії України. Збірник наукових праць. Чернівці: Технодрук, 2008. Том 11. С. 56–104.

20). Єгрешій О.І. Антін Кнігіницький: історичний портрет // Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2010. № 17. С. 185–190.

21). Єгрешій О.І. Костянтин Петер: історичний портрет // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2011. № 18-19. С.208–214.

22). Єгрешій О.І., Дрогомирецька Л.Р., Храбатин Н.Д. Станиславів в умовах Другої Речі Посполитої // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2011. № 18. С.55–67.

23). Єгрешій О.І. Клерикальні товариства в Галичині (1930–ті рр.): ідеологія, взаємовпливи, резонанс, історична дидактика. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2012. № 20-21. С. 409– 412.

24). Єгрешій О.І. Ярослав Сірецький: історія арешту «малої людини»/ О.Єгрешій. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 29. Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 294–301.

25). Єгрешій О.І. Проблема побуту і соціально-психологічної адаптації сімей греко-католицьких священиків – політичних переселенців на Далекий Схід 1950-х – першої половини 1960-х рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2013. № 22–23. С. 325–334.

26). Єгрешій О. Сакральні архетипи: спроба традиціоналістського погляду на історичну ретроспективу. // Карпати. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній часопис. 2014. № 5. С. 343–356.

27). Єгрешій О. «Гендерна політика» і «гендерна ідеологія»: омоніми чи синоніми? // Емінак: науковий щоквартальник. 2017 р. № 1 (17) (січень–березень). С. 82–89.

28).Єгрешій О. Гендерна ідеологія: науковий дискурс на тлі руйнування традиції // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016. № 28. С. 155–164.

29).Єгрешій О.І . Історія конфлікту польського посла Броніслава Войцеховського і митрополита Андрея Шептицького в 1938 р. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. № 29–30. С.148–154.

30). Єгрешій О. Ювенальна юстиція як новітній виклик перед християнством // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» / за ред. Заславської О., Мудракова В., Ювсечка Я. Хмельницький, 1-2 червня 2018 р. С. 38–40.

31).Єгрешій О. Новітні виклики перед християнством ХХІ ст.// Карпати: людина, етнос, цивілізація. Науковий журнал з проблем карпатознавства. (Матеріали міжнародної наукової конференції «Гошівська обитель у духовному і культурно-історичному житті України: феномен українського греко-католицького чернецтва. До 400-річчя Чину Св. Василія Великого. 5–6 жовтня 2017 р.»). – 2018. – № 7–8 – С. 334–346;

32). Kuhutiak М., Raikivskyi І., Yehreshii О. HalychynaJournal of Regional Studies: Science, Culture, and Education. Twenty Years of Publishing Activity // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. Ivano-Frankivsk, 2017. Vol. 4, No. 2. P. 134–138. 

33). Єгрешій О.І., Сигидин М.В. Матеріали особового походження з приватної колекції професора Володимира Грабовецького // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. № 31. С.14–27.

34).Єгрешій О.І. Місце греко-католицького духовенства у бойкоті перепису населення 1921 р. у Галичині // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. № 31. С.176–184.

35). Єгрешій О.І. Репресивна політика польської влади щодо отця Володимира Стернюка-старшого на початку 1920-х рр.: спроба історичної реконструкції // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». Львівський музей історії релігії. Львів: «Логос», 2019. Вип. 29. С.150–158.

Матеріали наукових конференцій

36). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання реформи календаря 1916 р. / О.Єгрешій // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: соціально-гуманітарні науки. Чернівці: Рута. 2004. С. 196–200.

37). Єгрешій О. Католицька Акція: світське апостольство у Галичині початку 1930-х рр. (спроба історичної екстраполяції). // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. Вип. 1. Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. Івано-Франківськ-Київ, 2008. С.385–391

38). Єгрешій О. Ставлення польської адміністрації і політикуму до програми українсько-польського порозуміння єпископа Григорія Хомишина 1930-х рр. / О.Єгрешій // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга 1. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Львів: Логос. 2007. С.385–391

39). Єгрешій О. І. Греко-католицьке духівництво в умовах ЗУНР: роль у формуванні органів влади, творенні українського війська // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: до 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, упорядники Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. Львів, 2009. С. 199–208.

40). Єгрешій О.І. Українська греко-католицька церква в умовах українсько-польського протистояння 1919–1923 рр // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. Вип.ІV: Державно-церковно відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи / За загальною ред. О.Береговського. Галич; Івано-Франківськ; Київ, 2011. С. 314–322.

41). Єгрешій О.І. Священик Ярослав Сірецький: історія арешту. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів: вид-во «Логос», 2012. Книга І. С. 716 –726.

42). Єгрешій О.І. «Й малорозбірливі рядки й жива віра між рядками (Спроба «епістолярного» відтворення соціального портрета «малої людини») // Війни пам’ятей та політика примирення: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. Ф. Солдатенка. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. С. 20–27.

43).Єгрешій О. Спроба «епістолярного» відтворення соціального портрета «малої людини»: релігійний аспект // Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2014. – Книга ІІ.: Історія. С. 126–133.

44). Єгрешій О. Традиціоналістська і прогресистська течії у Римо-католицькій церкві сучасної доби: спроба історіософського погляду. // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. Вип. VI: Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського Собору/ За загальною ред.. д.філос. н., д.богосл. (теол.) С.Р.Кияка. Івано-Франківськ: ПП Маргітич О.І., 2014. С. 176–183.

45). Єгрешій О.І. Спільне пастирське послання митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної провінції до народу «О виборах до парламенту» (січень 1907 р.): греко-католицька церква перед викликами новітньої доби. // Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор національно-культурного відродження в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Коломия, 20 травня 2015 р.) За ред. М.Ковальчука, С.Михайлюк, О.Русакової. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – С. 71–74.

46). Єгрешій О.І. Енцикліка папи Лева ХІІІ «Libertas praestantissimum» («Про природу людської свободи») у контексті цивілізаційних змін кінця ХІХ – початку ХХ ст.: спроба історичного погляду // Матеріали міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії: проблеми свободи совісті та віросповідання в контексті міжрелігійних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі» (м. Галич. 4-5 червня 2015 р.). Галич: Інформаційно-видавничий відділ національного заповідника «Давній Галич», 2015 р. С. 109–114.

47). Єгрешій О.І. Митрополит Андрей Шептицький і єпископ Григорій Хомишин в умовах ідеологічної дискусії між галицькими клерикалами і націоналістами міжвоєнної доби // Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2015. – Книга І. С. 375–381.

48). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин в умовах українсько-польських взаємовідносин: минуле і сучасне // Історія релігій в Україні / За заг ред. М.Капраля, О.Киричук, І.Орлевич. – Львів : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського; Інститут філософії імені Г.С.Сковороди. Науковий щорічник. Вип. 27. – Львів: вид-во «Логос», 2017. С. 340–351.

49).Єгрешій О. Сакральний архетип «жертви» в уособленні діяльності майора УПА Костянтина Петера – «Сокола» // Полковник УПА Василь Андрусяк – «Грегіт», «Різун»: життя і боротьба (до 70-річчя від дня героїчної загибелі). Матеріали регіональної науково-практичної конференції / Упоряд. Ганцюк П. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2016. С.103–112.

50). Єгрешій О.І. Антиіммігрантська риторика правих партій Європи 2010-х рр.: причини та прояви: спроба науково-популярного аналізу // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 75-ій річниці УПА. 19-20 травня 2017 р./ упорядник Дебенко А. Івано-Франківськ, Місто НВ, 2017. С.103–112.

51). Єгрешій О. Сучасні виклики перед християнством ХХІ ст.: гендерна ідеологія та ювенальна юстиція // Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / За заг. ред. О.Киричук, І.Орлевич, М.Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Інститут філософії імені Г.С.Сковороди. Львів: вид-во «Логос», 2018. Вип. 28. Ч. ІІ. 630 с. С. 579–594.

52). Єгрешій О.І. Репресивна політика польських органів влади щодо греко-католицького духовенства на Покутті 1921–1922 рр. // Покуття – колиска українського національного державотворення. 1918–2018 рр. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції присвяченої 100-річчю утворення Західно-Української Народної Республіки та 570-й річниці надання магдебурзького права містові Тисмениця. м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за науковою редакцією А.Королька. – Тисмениця-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. С.216–220.

53). Єгрешій О.І. Економічна складова активізації правих партій сучасної Європи // “Економічний націоналізм”. Матеріали VIIІ Всеукраїнської наукової конференції у рамках теми “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави” 12-12 жовтня 2018 р./ упорядник Дебенко А. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2018. С.103–112.

54). Єгрешій О. Політика польських органів влади щодо греко-католицького духовенства на Гуцульщині 1919–1925 рр. // Гуцульщина – європейська Атлантида: історія, культура, туризм, персоналітика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-річчя. (Івано-Франківськ–Космач, 22 листопада 2019 р.). – Краків-Івано-Франківськ-Космач: «Wierchy», 2019. С. 3–16.

 Рецензії

55). Єгрешій О.І., Райківський І.Я. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині у висвітленні Мирослави Дядюк: нове бачення. Рецензія на на монографічне видання Мирослави Дядюк «Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю». – Львів: Астролябія, 2011 р. – 368 с. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2013. № 22–23. С. 558–560.

56). Єгрешій О.І. «… Залишався прикладом шляхетності та чесності у вчинках, жертовності в національно-визвольній боротьбі» (Огляд ілюстрованого біографічного нарису О.Й.Павлишина «Євген Петрушевич»1863–1940)». Львів: Манускрипт-Львів, 2013. – 400 с.: іл.

Навчальні посібники, методичні рекомендації

57). Марущенко О., Королько А., Бурдуланюк В., Єгрешій О. та ін. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство”. Івано-Франківськ, 2005. 216 с. С.113–132.

58). Єгрешій О. Як написати наукову статтю з історії. Методичні рекомендації для студентів Інституту історії і політології Івано-Франківськ. 2005. 24 с.

59). Марущенко О., Королько А, Бурдуланюк В., Єгрешій О. та ін. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Етнологія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство” Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2006. 216 с. С.149–163; С. 186–208.

60). Єгрешій О.,Сигидин М. Виконання та захист дипломної і магістерської робіт з історії Івано-Франківськ, 2009 р. 48 с.

 61).Єгрешій О.І. Методичний посібник для студентів другого курсу спеціальності 014 Середня освіта. Історія. «Історія української культури». – Івано-Франківськ, 2018 р. – 85 с.

 62).Єгрешій О.І. Методичні рекомендації для студентів третього курсу спеціальності 014 Середня освіта. Історія. «Історія повсякденності в шкільних курсах з історії». Івано-Франківськ, 2019 р. – 35 с.

  • «Історія України» на неісторичних спеціальностях (бакалаврат – спеціальності Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини, Політологія, Середня освіта (Математика), Інженерія програмного забезпечення, Фізичне виховання і спорт, Ерготерапія);
  • «Історія української культури» (бакалаврат – спеціальності Середня освіта (Історія), Історія та археологія);
  • Історія релігії і Церкви в Україні (магістратура – спеціальності Середня освіта (Історія), Історія та археологія);
  • «Повсякденне життя українців ХХ – поч. ХХІ ст.» (бакалаврат – спеціальність Історія та археологія);
  • «Історія повсякденності у шкільних курсах історії» (бакалаврат – спеціальність Середня освіта (Історія));
  • «Державницько-соборницькі погляди та боротьба за державну незалежність 1914–1991 рр.» (бакалаврат – спеціальність Історія та археологія).

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: ludyna@ukr.net

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника