Інформація про спеціальність 014 Середня освіта (Історія)

Інформація про спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)

Загальні відомості

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)
Освітня програма Середня освіта (Історія)
Рівні вищої освіти бакалаврський – вступ на перший курс після закінчення закладу загальної середньої освіти та закладу передвищої освіти (ліцею, загально-освітньої школи, коледжу та ін.) за результатами ЗНО;

магістерський – вступ на основі раніше здобутого рівня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр). За результатами ЄВІ іноземна мова (ЗНО) та вступного фахового випробування з історії і методики викладання історії.

Кваліфікації Бакалавр середньої освіти (Історія)

Магістр історії. Історик. Вчитель історії. Викладач

Випускова кафедра Кафедра історії України і методики викладання історії

Опис спеціальності

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Історія)» успішно пройшла акредитацію НАЗЯВО і впроваджена в дію (Ліцензована і акредитована відповідно до рішення НАЗЯВО від 23 липня 2020 р. протокол № 14(31).1.2 з галузі знань (спеціальності) 01 Освіта / Педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) за рівнем бакалавр). Освітньо-професійна програма створена робочою групою з урахуванням регіональної освітньої зорієнтованості, та орієнтована на здобуття фундаментальних знань з історії зі здатністю до їх застосування у навчально-виховному процесі, використання сучасних методів, інноваційних технологій навчання у закладах загальної середньої освіти.

Цілі навчання: полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), які володіють знаннями з історії України, всесвітньої історії, методики навчання історії і правознавства, сучасних освітніх технологій, історичного краєзнавства та інших суміжних гуманітарних наук; здатних вирішувати стандартні і нестандартні комплексні задачі в професійній педагогічній діяльності в основній (базовій) середній школі або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів історичних наук, освіти, методики навчання й ін. і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Освітня програма спрямована на формування професійних компетентностей майбутніх учителів історії з фаховими інтересами до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних робити істотний внесок у майбутнє регіону й України.

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Історія)» розроблена проектними групами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника після консультацій із науковцями, потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців даного напряму.

Програма дозволяє здобути додаткові фахові компетентності в галузі правознавства та оволодіти методикою його навчання з метою розширення професійної кваліфікації. Програма містить такі практики: Навчальна практика в закладах освіти (ознайомлююча), виробнича історико-краєзнавча практика (в закладах позашкільної освіти), виробнича педагогічна практика за фахом.

Освітній процес побудований на принципах студентоцентричного особистісно орієнтованого навчання на основі компетентнісного підходу. Освітній процес в університеті реалізується у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація тощо. Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. Практична підготовка є необхідним компонентом підготовки фахівців певного освітнього ступеня. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Останній рік завершується складанням комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності і захистом бакалаврської роботи.

Переваги навчання

 1. Статус державного національного університету.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є університетом європейського зразка, провідним вузом західного регіону, успішність якого підтверджена національними та міжнародними рейтингами вищих навчальних закладів.

 1. Академічна мобільність.

Під час навчання кожен охочий може взяти участь у програмах академічних обмінів із кращими європейськими та американськими університетами. Студенти можуть проходити виробничі практики та навчання за кордоном.

 1. Дистанційне та заочне навчання.

Перегляд відеолекцій, виконання завдання та тестів, відеоконференції в зручний для Вас час та місце. Можливість поєднувати навчання із працею.

 1. Ступенева освіта.

Підготовка фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр. Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі. Можна також паралельно отримати другу вищу освіту.

 1. Участь у наукових дослідженнях.

Наші студенти є постійними призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад.

 1. Студентське самоврядування.

Студентська профспілка та студентський сенат забезпечують захист економічних та соціальних інтересів студентів.

 1. Насичене студентське життя.

Різноманітні спортивні секції, творчі і мистецькі колективи, численні гуртки, клуби за інтересами.

 1. Перспективи працевлаштування.

Тісна співпраця з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету.

Де і ким може працювати випускник бакалаврату

«Бакалавр» спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) може працювати та обіймати посади:

 • вчитель історії і суспільствознавчих предметів закладу загальної середньої освіти;
 • педагог-організатор;
 • керівник гурткової роботи у закладі загальної середньої освіти і закладі позашкільної освіти;
 • керівник шкільного краєзнавчого музею у закладі загальної середньої освіти;
 • керівник гурткової роботи у Центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді;
 • працівник Центру роботи з обдарованою учнівською молоддю;
 • методист-консультант відділу освіти в державних органах влади.

Де і ким може працювати випускник магістратури

«Магістр» спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) може працювати та обіймати посади:

 • викладач вищого навчального закладу;
 • вчитель закладу загальної середньої освіти;
 • молодший науковий співробітник, науковий співробітник;
 • інспектор-методист;
 • педагог-організатор;
 • молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання);
 • історик (політика);
 • історик (суспільні відносини);
 • керівник гурткової роботи у роботи у закладі загальної середньої освіти і закладі позашкільної освіти;
 • керівник гурткової роботи у Центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді;
 • працівник Центру роботи з обдарованою учнівською молоддю;
 • методист-консультант відділу освіти в державних органах влади;
 • консультант з питань історії.

Випускник магістратури може продовжити навчання в в аспірантурі та докторантурі.

Освітня програма спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр. 2020 р.

Освітня програма спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) ОР Магістр

Іспити ЗНО для вступу на 1 курс бакалаврат спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Українська мова та література
x0.3
Історія України
x0.5
Іноземна мова / Біологія / Математика / Географія / Фізика / Хімія
x0.2

Відповідальні за прийом документів:

на спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) ОР Бакалавр – секретар приймальної комісії Богдан Валерійович Паска

Тел.: (050) 080 – 75 – 80

Е-мейл: bogdan.paska@pnu.edu.ua

на спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) ОР Магістр – відповідальний секретар відбіркової комісії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Андрій Іванович Міщук

Тел.: (097) 557 – 49 – 33

Е-мейл: andrii.mishchuk@pnu.edu.ua