Райківський Ігор Ярославович

завідувач кафедри історії України і методики викладання історії,

доктор історичних наук, професор

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2218-9556

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/37857736

CV викладача

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 24 червня 1967 р. в м. Івано-Франківську. У 1991 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника. У 1991–1992 навчальному році працював вчителем історії і суспільствознавства в середній школі у с. Ворона Коломийського району, навчався в аспірантурі на кафедрі історії України (1992–1995 рр.).

З листопада 1995 р. працює в університеті, пройшов трудовий шлях від лаборанта кафедри до асистента (з вересня 1996 р.), старшого викладача (з лютого 1999 р.), доцента (з липня 2000 р.), завідувача кафедри історії України (з березня 2007 р.). Учене звання доцента отримав у червні 2002 р. Кандидатська дисертація на тему “Українська соціал-демократична партія (1918–1939 рр.)” (30 квітня 1996 р.) і докторська – “Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття” (14 жовтня 2014 р.) були захищені за спеціальністю “історія України” в спеціалізованій вченій раді в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів) та Інституті народознавства НАН України.

І.Я.Райківський був відповідальним секретарем спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій з історії України та етнології у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника” (2003–2008 рр.), пізніше – член спецради для захисту кандидатських (2013–2016 рр.) і докторських дисертацій (з 2016 р.). Із середини 2017 р. і до сьогодні є членом спеціалізованої вченої ради для захисту докторських і кандидатських дисертацій з історії у Львівському національному університеті ім. І.Франка. Входить до складу редколегій наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису “Галичина”, що визнаний фаховим в Україні з історії (відповідальний секретар журналу в 1997–2009 рр.), “Студентських історичних зошитів” та ін. Член науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2016–1919 рр.), брав участь у розробці стандартів вищої освіти за спеціальністю “Історія та археологія” бакалаврського і магістерського рівня.

Сфера наукових інтересів – український національний рух у Галичині, українсько-польські та українсько-російські зв’язки в ХІХ – першій половині ХХ ст., особливості модерного українського націотворення (національного відродження), історія української соціал-демократії на Західній Україні та ін. Автор понад 200 публікацій, у т. ч. чотирьох монографій, 16 розділів (підрозділів) у колективних монографіях в Україні, 15 статей (розділів) у закордонних виданнях, низки навчально-методичних матеріалів тощо.

Керівник восьми захищених кандидатських дисертацій, ряд дисертаційних досліджень у стадії написання і підготовки до захисту.

Дисертаційні дослідження, захищені під науковим керівництвом І.Я. Райківського: Гайдукевич Олена “Природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви в Галичині в 20–30-х роках ХХ століття” (2007 р.), Кудлач-Мельник Віра “Політичне товариство “Руська рада” (1870–1914 рр.)” (2008 р.), Ілин Любомир “Українське представництво Галицького крайового сейму в 1870–1876 рр.” (2009 р.), Древніцький Юрій “Громадсько-політична та наукова діяльність Володимира Старосольського (1878–1942)” (2010 р.), Стасюк Ірина “Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської єпархії (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)” (2014 р.), Маслій Ольга “Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946–1989 рр.) (2016 р.), Савчук Богдан “Громадська діяльність Степана Федака (1861–1937 рр.)” (2019 р.), Кавацюк Дмитро “Українське представництво Галичини в австрійському парламенті (1861–1897 рр.)” (2022 р.).

Більш детальна інформація про наукову, педагогічну і громадську діяльність див.: Райківський Ігор Ярославович: біобібліографічних покажчик (до 50-річчя від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. Гаврилишин. Івано-Франківськ: Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. 44 с. (Серія “Вчені Прикарпатського національного університету”). http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/raikivskyi.pdf

Монографічні видання

 1. Райківський І. Українська соціал-демократична партія (1928–1939 рр.). – Івано-Франківськ, 1995. – 67 с.
 2. Райківський І. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні біографії. – К.: Основні цінності, 2004. – 283 с. (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 3. Райківський І. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття: монографія. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 932 с. + 16 с. іл.

Рецензії: 1) Патер І. Вагоме дослідження з українського націотворення [Райківський І.Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття: монографія. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 932 с. + 16 с. іл.] // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2013. – № 24. – С. 557–559;

2) Ботушанський В. Рецензія на монографію Райківського І.Я. “Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття (Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 932 с.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 702–703. – С. 226–228;

3) Зуляк І. Рецензії на огляди: Райківський І.Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 932 + 16 с. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 225–228.

 1. Райківський І. Ідея української соборності в підавстрійській Галичині (ХІХ – початок ХХ століття). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – 392 с.

Розділи, підрозділи в колективних монографіях

 1. Під владою Австро-Угорської імперії (1772–1918) // Прикарпаття: спадщина віків. Пам’ятки природи, історії, культури, етнографії / гол. редактор М.Кугутяк. – Львів: Манускрипт–Львів, 2006. – С. 190–239 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим) (568 с.).
 2. Українське національне відродження 1848–1914 років. Галичина // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Ілюстрована історія / гол. редактор М.Кугутяк. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – С. 38–55 (у співавторстві з І.Ф. Гураком та А.І. Міщуком) (524 с.).
 3. Чернецький Антін //  Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / гол. ред. ради Я.Ісаєвич. – Львів, 2009. – С. 323–346 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 4. Основні віхи історії Прикарпаття (до 1939 року)) // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область / ред. рада вид. В.Г. Кремінь (гол.) [та ін.]; редкол. тому: Б.К. Остафійчук (гол.), В.І. Кононенко (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 335 с. (у співавторстві).
 5. Під владою Австро-Угорської імперії (1772–1914) // Покуття: Історико-етнографічний нарис / гол. редактор А. Королько. – Львів: Манускрипт, 2010. – С. 102–129 (у співавторстві з О.В. Добржанським, О.С. Жерноклеєвим та А.З. Корольком) (456 с.).
 6. Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / під ред. професора М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2010. – 336 с.
 7. Райківський І. Мовно-правописні дискусії серед русинів-українців і зміцнення польських позицій у Галичині в 1850-х рр. // З історії українсько-польських відносин другої половини XIX – початку XXI ст. Колективна монографія / за ред. П.С. Федорчака. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 8–41 (255 с.).
 8. Під австрійською владою (1772–1914) // Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу В.Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – С. 28–45 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим, А.З. Корольком) (584 с.).
 9. Під австрійською владою (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Історія Івано-Франківська в ХХ – початку ХХІ ст. До 350-річчя міста Івана Франка. Колективна монографія. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 7–21 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим). (336 с.).
 10. Райківський І. Тарас Шевченко і Галичина ХІХ – початку ХХ століття // Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття / за ред. С. Хороба. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 147–165 (492 с.).
 11. Райківський І. “Руський з руським повітався…”. Взаємини українських діячів Галичини і підросійської України в ХІХ – на початку ХХ ст. // Проект “Україна”. Австрійська Галичина / автор-упорядник М.Р.Литвин. – Харків: вид-во “Фоліо”, 2016. – С. 161–190. (410 c.).
 12. Райківський І. Мовно-правописні дискусії серед української інтелігенції Галичини як фактор національного самоусвідомлення в 1850-х рр. // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма) / наук. ред І.Орлевич. – Львів: Логос, 2016. – С. 112–155. (320 с.).
 13. Райківський І. Внесок товариства “Просвіта” в національне самоусвідомлення українців Галичини останньої третини ХІХ – початку ХХ століття // Товариство “Просвіта”: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-літнього ювілею) / Наук. ред. Орлевич І. – Львів: Логос, 2019. – С. 5–22. (288 с.).
 14. Райківський І. Селянсько-робітничий союз у Західній області УНР у січні – травні 1919 р. // Олександр Карпенко – шлях до себе. До 100-річчя професора Олександра Юхимовича Карпенка. Монографія. За ред. В. Великочого, О. Жерноклеєва, І. Монолатія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. – С. 189–231. (336 с.).
 15. Замість післяслова // Олександр Карпенко – шлях до себе. До 100-річчя професора Олександра Юхимовича Карпенка. Монографія. За ред. В. Великочого, О. Жерноклеєва, І. Монолатія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. – С. 333–335. (у співавторстві з В. Великочиєм і М. Кугутяком) (336 с.).
 16. Райківський І. Перипетії політичної біографії А. Чернецького: від члена першого уряду ЗУНР до діяча прокомуністичної УСДП (1918–1924 рр.) // Олександр Карпенко – історик Української революції : До 100-річчя від дня народження : колективна монографія. За ред. М. Кугутяка, І. Райківського, С. Кобути. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 186–213. (359 с.).

Статті в зарубіжних виданнях

 1. Райківський І. Ідея соборності України у працях наддніпрянських істориків першої половини ХІХ століття // Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce і rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego і ukraińskiego w XIX і XX wieku. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 181–191.
 2. Райківський І. Українсько-польські стосунки в ХІХ столітті: між конфронтацією і спробами порозуміння // Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej. – T. I. Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi… [Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. – Т. І. Вільні з вільними, рівні з рівними, достойні з достойними…] / за редакцією А.Кульчицького, І.Гурака, І.Слоти, М.Ровіцького, О.Бориняка. – Rzeszów – Lwów – Iwano-Frankowsk, 2012. – S. 57–68.
 3. Райківський І. Взаємини українських і польських соціалістів у Другій Речі Посполитій: від конфронтації до пошуку порозуміння // Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej. – T. IІ : Reset czy kontynuacja [Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. – Т. ІІ : Перезавантаження чи продовження?] / за ред. А. Кульчицького, І. Гурака, І. Слоти, М. Ровіцького, О. Бориняка. – Rzeszów ; Lwów ; Iwano-Frankowsk, 2012. – S. 7–16.
 4. Райківський І. Січневе повстання 1863–1864 рр. як чинник активізації українського національного руху в Східній Галичині в останній третині ХІХ ст. // Galicja a powstanie styczniowe / pod redakcją M. Hoszowskiej, A. Kawalec i L. Zaszkilniaka. – Warszawa ; Rzeszów : Wydawnictwo DiG, 2013. – S. 411–425.
 5. Райківський І. Ізмаїл Срезневський та Галичина // Дриновський збірник [Дриновски сборник]. – Харків ; Софія : Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2013. – Т. VI. – С. 42–46.
 6. Райковский И. Переписка украинских деятелей Галиции и Надднепрянской Украины первой половины ХІХ в. как исторический источник для изучения национального движения галицких украинцев австрийского периода // Вспомогательные и специальные науки истории в XX – начале ХХI в.: призвание, творчество, общественное служение историка : Материалы XXVI Международной научной конференции. Москва, 14–15 апреля 2014 г. / редкол. : Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. – М.: РГГУ, 2014. – С. 313–315.
 7. Raikivskyi I. The Idea of the Ukrainian National Unity in the Community Life of East Galicia in the 19th Century: Conceptual Analysis // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. – Kraków, 2014. – T. 141, z. 1. – S. 77–91.
 8. Райковский И. Переписка П. Кулиша с галицкими деятелями как исторический источник для изучения национального движения галицких украинцев австрийского периода // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: Современные исследования и перспективы развития: Материалы XXVIІ Международной научной конференции. Москва, 9–11 апреля 2015 г. / редкол. : Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. – М.: РГГУ, 2015. – С. 369–371.
 9. Райківський І. Перехід галицької УСДП у комуністичний табір на початку 1920-х рр. // Komunizm: system – ludzie – dokumentacja. Rocznik naukowy. – Lublin, 2015. – Nr 4. – S. 31–52.
 10. Райківський І. Відображення національного руху та українсько-польських відносин у Галичині на сторінках преси українських громадівців на підросійській Україні (60-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) // Studia i materiały. – Rzeszów, 2015. – N 1. – S. 153–175.
 11. Райковский И. Переписка М.Драгоманова с галицкими деятелями как исторический источник для изучения украинского национального движения последней трети ХІХ в. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXVIІІ Международной научной конференции. Москва, 14–16 апреля 2016 г. / редкол. : Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. – М.: Аквилон, 2016. – С. 426–429.
 12. Rajkivs’kyj I.J. Pod vlašću Austro-Ugarskoga Carstva (1772–1918) // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). Priredili J.Paščenko i T.Fuderer. – Zagreb, 2017. – S. 46–52 (ko-autor O.S. Žernoklejev).
 13. Rajkivs’kyj I. Ideja nacionalnog jedinstva Ukrajine u javnom životu Prykarpattja (od 19. st. do početka 20. st.) // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). Priredili J.Paščenko i T.Fuderer. – Zagreb, 2017. – S. 185–190.
 14. Rajkiwśkyj I. Ukraińska socjaldemokracja w II Rzeczypospolitej (1928–1939) // Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. – Warszawa, 2019. – № 1 (33). – S. 302–326. (Web of Science).
 15. Райківський І. Між конфронтацією і спробами порозуміння: українські та польські соціалісти в умовах розпаду Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР // Дриновський збірник [Дриновски сборник]. – Софія ; Харків : Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”, 2019. – Т. ХІI. – С. 202–216.

Наукові статті в Україні

 1. Райківський І. VI з’їзд – рубіжна подія в діяльності УСДП // Політологічний вісник. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Політична думка в Україні: минуле і сучасність”. Київ, 1–4 лютого 1993 р. – Ч. 2. – К., 1993. – С. 164–174.
 2. Райківський І. Політика УСДП і ЗУНР // Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю ЗУНР 1–3 листопада 1993 р. Матеріали / відп. ред. О.Карпенко. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 56–59.
 3. Райківський І. Взаємини УСДП і ППС у міжвоєнний період // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21–22 листопада 1996 р.) / відп. ред. П.Федорчак. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 188–191.
 4. Райківський І. Галицька соціал-демократія в Українській революції 1917–1920 років // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 1998. – № 2. – С. 42–55.
 5. Райківський І. Діяльність Української соціал-демократичної партії в ЗУНР (листопад 1918 року – липень 1919 року) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 1998. – Вип. І. – С. 110–127.
 6. Українська соціал-демократична партія // Довідник з історії України: У 3-х томах. Т.ІІІ (Р–Я). – К.: Видавництво “Генеза”, 1999. – С. 476–477 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 7. Райківський І. Ліворадикальна еволюція УСДП (1920–1924 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. ІІ. – С. 112–122.
 8. Райківський І. Українське національне відродження кінця XVIII – початку ХХ ст. в європейському контексті: витоки, зміст, періодизація // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1999. – № 3. – С. 4–23.
 9. Райківський І. Українське національне відродження кінця XVIII – початку ХХ ст. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2000. – № 4. – С. 25–48. (закінчення)
 10. Райківський І. Місце і роль галицького народовства в українському національному відродженні ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. ІІІ. – С. 26–37.
 11. Митрополит Андрей Шептицький і лівий радикалізм // Спадщина митрополита Андрея Шептицького в національному й духовному відродженні України. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 106–107 (у співавторстві з М.Ф. Москалюком).
 12. Семен Вітик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. ЗУНР: історія і традиції. – Вип.6. – Львів, 2000. – С. 184–188 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 13. Райківський І. Український соціал-демократичний рух у Галичині міжвоєнного періоду // Українська соціал-демократія і національна державність. Матеріали регіональної наукової конференції, присвяченої 100-річчю української соціал-демократії. 15 грудня 2000 р. / відп. ред. В.С.Великочий, О.С.Жерноклеєв. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 56–85.
 14. Райківський І. Селянсько-робітничий союз у Західній Області УНР // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2001. – № 5–6. – С. 220–225.
 15. Українська соціал-демократична партія (УСДП) // Довідник з історії України. А–Я. 2-ге вид., доопр. і доповн. – К.: Генеза, 2001. – С. 949–950 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 16. Семен Вітик: політична біографія // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. IV–V. – С. 44–50 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 17. Райківський І. Національна ідея в діяльності української соціал-демократії у Другій Речі Посполитій // Людина і політика. – К., 2002. – № 5 (вересень – жовтень). – С. 74–83.
 18. Райківський І. Взаємини українських соціал-демократів Галичини з Польською партією соціалістичною в 1918–1939 рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2002. – № 8. – С. 51–64.
 19. Володимир Старосольський: політичний портрет // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. VІ. – С. 83–100 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 20. Микола Ганкевич (1869–1931 рр.): основні віхи життя і громадсько-політичної діяльності // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. VIІ. – С. 3–22 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 21. Райківський І. Взаємини українських соціал-демократів Галичини з Польською партією соціалістичною в Другій Речі Посполитій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – Вип. 62. – К., 2003. – С. 46–54.
 22. Володимир Старосольський: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // Людина і політика. – К., 2003. – № 5 (29). – С. 135–150 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 23. Райківський І. Раннє народовство та поширення етноніму “Україна” у Східній Галичині (1860‑ті рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2003. – № 9. – С. 57–72.
 24. Осип Безпалко: сторінки життя і громадської діяльності // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2003. – № 9. – С. 81–94 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 25. Антін Чернецький (1887–1963 рр.): сторінки життя і громадсько-політичної діяльності // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2002–2003. – № 4–5. – С. 211–224 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 26. Політичний портрет Левка Ганкевича // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. VIІІ. – С. 9–29 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 27. Володимир Темницький: сторінки політичної біографії (до 125-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. – К., 2004. – № 6. – С. 68–83 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 28. Райківський І. Ідея української соборності в діяльності “Руської трійці” та її послідовників у Галичині в 1830–1840-х рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2004. – № 10. – С. 43–61.
 29. Райківський І. Ідея української соборності в діяльності “Руської трійці” та її послідовників у Галичині в 1830–1840-х рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 53–73. (продовження)
 30. Райківський І. Ідея української соборності в діяльності “Руської трійці” та її послідовників у Галичині в 1830–1840-х рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2006–2007. – № 12–13. – С. 51–57. (закінчення)
 31. Райківський І. Розвиток українського мовознавства в Галичині у першій третині ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. ІХ. – С. 3–14.
 32. Райківський І. Галичина на сторінках журналу “Киевская старина” (1882–1906 рр.) // Україна соборна. Збірник наукових статей. – Вип. 2. Част. ІІІ. Історична регіоналістика в контексті соборності України. – К., 2005. – С. 167–177.
 33. Райківський І. Галичина на сторінках літературно-наукового місячника “Основа” (1861–1862 рр.) // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2005–6. – № 6–7. – С. 300–308.
 34. Райківський І. Ідея соборності України в працях наддніпрянських науковців кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. Х–ХІ. – С. 3–17.
 35. Райківський І. Періодизація “національного відродження” кінця XVIII – початку ХХ ст. у працях українських істориків: концептуальний аналіз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 217–226.
 36. Райківський І. Ідея соборності України на сторінках журналу “Основа” (1861–1862 рр.) // Україна соборна. Збірник наукових статей / відп. ред. О.П.Реєнт. – Вип. 4. Т. 1. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 188–194.
 37. Райківський І. Ідея соборності України в історичних і фольклорно-етнографічних розвідках наддніпрянських науковців першої половини ХІХ ст. // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / наук. ред. І.Ф.Кононов. – Луганськ, 2007. – С. 394–402.
 38. Райківський І. Ідея соборності України в діяльності кирило-мефодіївців // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2007. – Вип. 11. – С. 17–24.
 39. Райківський І. Питання етнічної єдності Галичини й Наддніпрянської України в суспільних поглядах Платона Лукашевича // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2006–2007. – № 12–13. – С. 282–290.
 40. Райківський І. Розвиток українського народознавства в Галичині у першій третині ХІХ ст. // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2007–2008. – № 8–9. – С. 278–295.
 41. Райківський І. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ХІІ–ХІІІ. – С. 3–14.
 42. Райківський І. Концептуальні засади українського національного відродження XIX століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XIV. – С. 3–17. (закінчення)
 43. Левко Ганкевич – відомий діяч періоду Української революції // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917–1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам’янець-Подільський, 6–7 грудня 2007 р. / ред. кол. Смолій В.А., Завальнюк О.М. (співголови), Реєнт О.П. та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С. 213–236 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 44. Порфір Буняк: політична біографія // На вівтар історії України: Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В. Грабовецького. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 428–452 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 45. Райківський І. Уявлення наддніпрянських науковців про Галичину в першій половині ХІХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера. – Львів, 2008. – С. 127–142.
 46. Райківський І. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830–1840-х рр. // Український історичний журнал. – К., 2009. – № 1. – С. 39–55.
 47. Райківський І. Ідея української соборності в громадській думці Галичини (30–40-і рр. ХІХ ст.) // Соборність як чинник українського державотворення (До 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наукова конференція. Київ, 21 січня 2009 р. / відп. редактор д-р іст. наук Р.Я.Пиріг. – К., 2009. – С. 87–104.
 48. Чернецький Антін // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / гол. ред. ради Я.Ісаєвич. – Львів, 2009. – С. 323–346 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 49. Райківський І. Українська соціал-демократія в профспілковому русі Галичини міжвоєнного періоду // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2009. – № 3 (50). – С. 126–130.
 50. Райківський І. Українська соціал-демократія та інтегральний націоналізм у Другій Речі Посполитій: проблеми взаємовідносин // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2009. – № 15–16. – С. 68–73.
 51. Райківський І. Українська соціал-демократія в суспільно-політичному житті ЗУНР (листопад 1918 р. – липень 1919 р.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: до 90-річчя утворення. – Львів, 2009. – С. 216–228.
 52. Rajkiwski I. Stosunki ukraińsko-polskie w wieku XIX: między konfrontacją a próbami porozumienia // Kurier galicyjski. Niezależne pismo polaków na Ukrainie. – 2009. – Nr.7 (83). – 7–23 kwietnia. – S. 10–11.
 53. Rajkiwski I. Stosunki ukraińsko-polskie w wieku XIX: między konfrontacją a próbami porozumienia // Kurier galicyjski. Niezależne pismo polaków na Ukrainie. – 2009. – Nr. 8 (84). – 24 kwietnia–14 maja. – S. 10–11. (dokończenie)
 54. Райківський І. Взаємини “Просвіти” з УСДП на початку 20-х рр. ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 19: “Просвіта” – оберіг незалежності та соборності України. – Львів, 2010. – С. 83–85 (матеріали наукової конференції 1993 р.).
 55. Райківський І. Між конфонтацією і спробами порозуміння – тенденції українсько-польських взаємин у ХІХ столітті // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 17. – С. 6–17.
 56. Rajkiwski I. Stosunki ukraińsko-polskie w wieku XIX: między konfrontacją a próbami porozumienia // Kurier galicyjski. Niezależne pismo polaków na Ukrainie. – 2010. – Nr specjalny. – S. 13–15.
 57. Райківський І. Галичина в ідеології та діяльності наддніпрянських громадівців-українофілів // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2010. – № 17. – С. 108–122.
 58. Райківський І. Галичина в ідеології та діяльності наддніпрянських громадівців-українофілів // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2011. – № 18–19. – С. 145–154. (закінчення)
 59. Райківський І. Кафедра історії України // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2010. – С. 41–51.
 60. Райківський І. Уявлення наддніпрянських громадівців про Галичину та її населення (1860–1880-ті роки) // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. ІV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття: колективна монографія / за ред. Л.Зашкільняка, Й.Пісуліньської, П.Сєрженги. – Львів: ПАІС, 2011. – С. 355–365.
 61. Райківський І. Ідея української (малоруської) єдності в діяльності “Руської трійці” та її послідовників у Галичині в 1830-х – середині 1840-х рр. // Альманах. Будитель Галицької України-Руси: до 200-ліття від дня народження Маркіяна Шашкевича. Статті і матеріали / Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2011. – С. 40–63.
 62. Райківський І. Мовно-правописне питання в українському національному русі Східної Галичини 1850-х років (за матеріалами тогочасної періодики) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 206–214.
 63. Райківський І. Станиславів під австрійською владою (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2011. – № 18–19. – С. 11–25 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 64. Райківський І. Питання національної єдності Наддніпрянщини і Галичини в ідейній спадщині українських громадівців останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип.20. – С. 3–16.
 65. Райківський І. Питання національної єдності Наддніпрянщини і Галичини в ідейній спадщині українських громадівців останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 22. – С. 21–35.
 66. Райківський І. Західноукраїнська соціал-демократія в національній революції (1918–1920 рр.) // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ, 2–3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – С. 466–478.
 67. Райківський І. Ідея національної єдності України в громадському житті Прикарпаття ХІХ – початку ХХ ст. // Історія України. – К., 2012. – № 9–10 (745–746). – Березень / Наша вкладка. – С. 2–6.
 68. Райківський І. Кость Левицький – видатний український діяч // Історія України. – К., 2012. – № 9–10 (745–746). – Березень / Наша вкладка. – С. 24–28.
 69. Вітик Семен // Політична енциклопедія / редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – С. 111–112 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 70. Райківський І. Уродженець Тисмениці Кость Левицький – видатний український діяч // Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура: Матеріали наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 950-річчю заснування м. Тисмениці. 18 травня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея–НВ, 2012. – C. 45–53.
 71. Райківський І. Питання єдності русько-українського простору в громадській думці Галичини під час революції 1848–1849 рр. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – № 20–21. – С. 101–120.
 72. Райківський І. Питання єдності русько-українського простору в громадській думці Галичини під час революції 1848–1849 рр. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2013. – № 22–23. – С. 159–168. (закінчення).
 73. Райківський І. Уявлення про національну єдність України у пресі ранніх народовців (1862–1866 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 23–24. – С. 26–38.
 74. Райківський І. Українське “національне відродження” (націотворення) в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. у зарубіжній історіографії // Чорноморський літопис. – Миколаїв, 2013. – Вип. 7. – С. 112–123.
 75. Райківський І. Тарас Шевченко і Галичина (ХІХ – початок ХХ ст.) // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 2 (22). – С. 85–101.
 76. Райківський І. Зв’язки Я.Головацького з українськими діячами Наддніпрянщини (середина 1830-х рр. – 1888 р.). До 180-річчя заснування “Руської трійці” // Краєзнавець Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 22. – Липень – грудень. – С.30–34.
 77. Райківський І. Участь наддніпрянських діячів у виданні української преси в Галичині в 1860-х роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2013. – Вип. 23. – С. 171–192.
 78. Райківський І. Сучасні погляди на проблему утвердження ідеї української національної єдності в підавстрійській Галичині: історіографічний аспект // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2014. – Вип. 14. – С. 293–308.
 79. Райківський І. Євген Петрушевич в оцінці галицьких соціал-демократів (1918–1920 рр.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2014. – № 25–26. – C. 114–126.
 80. Райківський І. Роль греко-католицького духовенства в розвитку українського народознавства в Галичині першої третини ХІХ ст. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого “Добрий пастир”. Богослов’я. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 6. – С. 136–149.
 81. Райківський І. Галичина на сторінках газети “Киевский телеграф” (1875–1876 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 26. – С. 14–21.
 82. Райківський І. Тарас Шевченко і підавстрійська Галичина: до 200-річчя від дня народженння видатного поета і національного ідеолога // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 року) / наук. редактор А. Королько. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 81–98.
 83. Райківський І. Внесок Пантелеймона Куліша у видання львівського журналу “Правда” (1867 – початок 1870-х років) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 27: Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки. – Львів, 2015. – С. 69–82.
 84. Райківський І. Ідейно-організаційна відбудова УСДП у Галичині (1925–1928 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спеціальний випуск ІІ. – Дрогобич, 2015. – С. 116–128.
 85. Райківський І. Уявлення громадських діячів підросійської України про Галичину останньої чверті ХІХ ст. // Історичний архів. Наукові студії : Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2015. – Вип. 14. – С. 98–105.
 86. Райківський І. Перше виконання українських пісень-гімнів у Галичині “Мир вам, браття” (1848 р.) та “Ще не вмерла Україна” (1865 р.) // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2015. – Вип. 15. – С. 54–62.
 87. Райківський І. Взаємини П.Куліша з галичанами в 1870‑х рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – Част. 1. – С. 44–50.
 88. Райківський І. Діяльність прокомуністичної УСДП на Західній Україні (1923–1924 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2015. – Вип. 5 (306). – С. 55–61.
 89. Райківський І. Взаємини українських діячів Галичини і підросійської України на початку ХХ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 117–132.
 90. Райківський І. Михайло Максимович і Галичина // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – № 9 (342). – С. 58–64.
 91. Райківський І. Лист-меморіал митрополита Йосифа Сембратовича 1871 р. у справі національної самоідентифікації русинів Галичини // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого “Добрий пастир”. Богослов’я. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 7. – С. 57–67.
 92. Райківський І. Гуцульшина – місце відпочинку й творчості видатних українських діячів з підросійської України на початку ХХ ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2015. – Вип. 7 (308). – С. 26–32.
 93. Райківський І. Еволюція ідейної платформи русофільської газети “Слово” в Галичині (1861–1866 рр.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2015. – № 27. – С. 84–101.
 94. Райківський І. Внесок Володимира Антоновича в українське національне самоусвідомлення галичан останньої третини ХІХ – початку ХХ століття // З історії західноукраїнських земель. – Львів, 2015. – Вип. 10–11. – С. 133–154.
 95. Райківський І. Українські пісні-гімни в Галичині ХІХ ст. До 150-ліття першого виконання Національного гімну України “Ще не вмерла Україна” (1865 р.) (з додатком:) “Пісня-вірш І.Гушалевича “Мир вам, браття” 1848 р. – перший національний гімн галицьких русинів-українців // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2015. – № 27. – С. 297–305.
 96. Райківський І. Митрополит Андрей Шептицький і лівий радикалізм в українському національному русі (1919–1939 рр.) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого “Добрий пастир”. Богослов’я. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 8. – С. 78–87.
 97. Райківський І. Кафедра історії України: погляд крізь призму чвертьвікової діяльності професорсько-викладацького складу // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2015. – № 27. – С. 14–23.
 98. Райківський І. Гуцульщина як місце відпочинку і творчості українських діячів науки і культури з Наддніпрянщини на початку ХХ ст. // Етнокультурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / наук. редактор А. Королько. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2016. – С. 278–290.
 99. Райківський І. Ідея національної єдності в діяльності І.Франка та його зв’язки з наддніпрянськими діячами в 1880-х рр. // Науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Іван Франко в сучасних вимірах та осягах” (до 160-річчя з дня народження; Івано-Франківськ, 29–30 вересня 2016 р.) / Вступ. слово Рожка М.М. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 222–233.
 100. Райківський І. Перечитуючи матеріали особової справи В.Грабовецького в Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника // Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 74–85.
 101. Райківський І. Зв’язки Ізмаїла Срезневського з Галичиною в 1840–1850-х рр. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 28. – С. 3–10.
 102. Райківський І. Володимир Антонович і Галичина // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 73–90.
 103. Райківський І. Українська соціал-демократія на Дрогобиччині міжвоєнного періоду (1918–1939) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спеціальний випуск ІІІ. – Дрогобич, 2017. – С. 150–170.
 104. Райківський І. Співвідношення національного і соціального в творчій спадщині Т.Шевченка // Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці УПА. Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р. / наук. ред. О.М.Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – С. 207–216.
 105. Райківський І. Взаємини “Руської трійці” з українськими діячами Наддніпрянщини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Русалка Дністровая” – перша книга українською мовою в Галичині: загальнонаціональний та європейський контекст” (З нагоди 180-річчя виходу у світ) (м. Івано-Франківськ, 27 вересня 2017 р.) / Науковий редактор В. Качкан. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 15–32 (316 с.).
 106. Райківський І. Ставлення галицьких соціал-демократів до українського військового будівництва (1918–1921 рр.) // Українське військо в національній революції 1917–1921 рр. (до 100-річчя армії УНР). Всеукраїнська наукова конференція, м. Львів, 3 листопада 2017 р. – С. 38–40.
 107. Raikivskyi I. Halychyna. Journal of Regional Studies: Science, Culture, and Education. Twenty Years of Publishing Activity // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Ivano-Frankivsk, 2017. – Vol. 4, No. 2. – P. 134–138. (co-authors M. Kuhutiak, O. Yehreshii).
 108. Райківський І. Уродженець Тернопілля Антін Чернецький – український політичний, культурно-освітній і профспілковий діяч у Галичині міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.) // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення)”, 13–15 вересня 2017 р., м. Тернопіль / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль, 2017. – С. 107–116. (212 с.).
 109. Райківський І. Взаємини УНДО та УСДП у Східній Галичині під польською владою (1925–1939 рр.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29–30. – С. 44–57.
 110. Райківський І. Участь І.Франка у виданні української преси в Галичині та його зв’язки з Наддніпрянщиною (1881–1887 рр.) // Іван Франко. Погляд з ХХІ століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (м. Коломия, 9 вересня 2016 року). – Коломия, 2017. – С. 92–99.
 111. Райківський І. Відображення українського національного руху Галичини в журналі “Киевская старина” (1882–1906 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2017. – Вип. 5 (354). – С. 43–51.
 112. Райківський І. Взаємини українських діячів Галичини і Наддніпрянської України в австрійський період (ХІХ – початок ХХ століття) // З історії західноукраїнських земель. – Львів, 2016–2017. – Вип. 12–13. – С. 85–110. (290 с.).
 113. Райківський І. Ідейні погляди ченця Гошівської обителі Володимира (Іполита) Терлецького // Карпати: людина, етнос, цивілізація. Науковий журнал з проблем карпатознавства. – Івано-Франківськ, 2017–2018. – Вип. 7–8. – С. 97–124.
 114. Райківський І. Особисті фонди Володимира Грабовецького в архівних установах Львова та Івано-Франківська // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2018. – № 31. – С. 7–13.
 115. Райківський І. Бірчак Володимир Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – С. 138, 139. (688 с.).
 116. Райківський І. Вітик Семен Гнатович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – С. 271. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 117. Райківський І. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (ГСРР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – С. 317, 318. (688 с.).
 118. Райківський І. Ганкевич Лев Юліанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – С. 342, 343. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 119. Райківський І. Ганкевич Микола // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – С. 343. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 120. Райківський І. Ідея української соборности в суспільному житті австрійської Галичини в 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник НТШ. – Львів, 2019. – Весна–літо. – Число 61. – С. 36–43.
 121. Райківський І. Товариство “Просвіта” в національному усвідомленні русинів-українців Галичини австрійського періоду (ХІХ – початку ХХ ст.) // Калуські історичні студії. – Т. 3. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства “Просвіта” / За заг. ред. О. Малярчука, І. Тиміва. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – С. 12–28.
 122. Райківський І. Українські та польські соціалісти в умовах розпаду Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР: між конфронтацією та спробами порозуміння // 1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження польської державності. Матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 27–29.09.2018) / Відпов. наук. ред. Є.Г. Сінкевич. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – С. 195–212. (311 с.).
 123. Райківський І. З історії взаємин Степана Федака та Степана Смаль-Стоцького // ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького. Тези доповідей, Чернівці, 1–2 листопада 2019 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці, 2019. – С. 30–32. (172 с.). (у співавторстві з Б.Р. Савчуком).
 124. Райківський І. Калинович Іван Титович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. – С. 152–154. (832 с.).
 125. Райківський І. Левицький Кость Антонович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. – С. 392–393. (832 с.).
 126. Райківський І. Населення Західно-Української Народної Республіки // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. – С. 698–699. (832 с.).
 127. Райківський І. Опозиція в Західно-Українській Народній Республіці // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. – С. 771–773. (832 с.).
 128. Райківський І. Українська соціал-демократія в партійно-політичному житті Галичини другої половини 1930-х рр. // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – Івано-Франківськ, 2019. – № 4 (56). – С. 122–136.
 129. Райківський І. Українська соціал-демократична партія // Енциклопедія історії України. Том: Україна – українці. Кн. 2 / Голова редколегії В.Смолій. – К.: Наукова думка, 2019. – С. 677–679 (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 130. Райківський І. Товариство “Просвіта” – форпост утвердження української національної самосвідомості в Галичині австрійського періоду // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Товариство “Просвіта” – символ української національної ідеї (до 150-річчя “Просвіти”)” (м. Івано-Франківськ, 13 грудня 2018 р.) / За ред. С.Волковецького, І.Райківського. – Івано-Франківськ: Видавництво “Просвіта”, 2019. – С. 9–29. (280 с.).
 131. Райківський І. Особисті фонди Володимира Грабовецького у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника і Державному архіві Івано-Франківської області // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Другі Грабовецькі історичні читання” (З нагоди 90-річчя академіка Володимира Грабовецького) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2019. С. 8–20. (303 с.).
 132. Райківський І. Участь І.Франка у виданні української преси в Галичині та його зв’язки з Наддніпрянщиною (1881–1887 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спецвипуск. – Львів, 2019. – Вип. 51. – С. 520–539.
 133. Райківський І. Доля лідерів УСДП після включення Галичини до складу СРСР восени 1939 р. // Сторінки історії. – Київ, 2021. – № 53. – С. 183–196 (у співавторстві з Л.П. Кобутою). (Web of Science).
 134. Райківський І. Старосольський Володимир Якимович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 3: П–С. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. – С. 487–488. (576 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим).
 135. Райківський І. Перші контакти Пантелеймона Куліша з Галичиною (1858–1865 рр.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2020. – № 33. – С. 72–92.
 136. Райківський І. Перше знайомство з творчістю Івана Котляревського в австрійській Галичині // Засіяно рясно – колоситься щедро. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана (до 80-річчя з дня народження та 60-ліття творчої діяльності). – Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2020. – С. 263–278. (388 с.).
 137. Райківський І. Історичні обставини формування світогляду Романа Шухевича // Збірник матеріалів “Український національно-визвольний рух у ХХ столітті: проблеми, досвід, уроки” (присвячений 110-річчю Провідника ОУН Степана Бандери та 110-річчю Головного Командира УПА Романа Шухевича) / Упоряд. Я. Коретчук. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. – C. 12–18. (100 с.)
 138. Raikivskyi I. Mykhailo Hrushevskyi and Halychyna (1885–1894) // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk, 2020. – 7, No. 2. – P. 32–41.
 139. Райківський І. Галичина в ідейних поглядах і діяльності Кирило-Мефодіївського братства. До 175-річчя від заснування // Історія в рідній школі. Науково-методичний журнал. – К., 2021. – № 1 (225). – С. 2–8.
 140. Райківський І. Кирило-мефодіївці та Галичина в 1840-х рр. // Круглий стіл з нагоди 175-річчя заснування Кирило-Мефодіївського товариства. 17 грудня 2020 р. Тези доповідей. – К., 2021. – С. 39–49. (159 с.)
 141. Райківський І. Галичина в ідейних поглядах та діяльності Михайла Максимовича // Персоналістика українознавства як світоглядний феномен. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20–22 травня 2021). До 25-річчя відкриття кафедри українознавства і філософії. – Івано-Франківськ : Вид-во ІФНМУ, 2021. – С. 282–301. (388 с.).
 142. Райківський І. Ідея національної єдності підросійської України і Галичини в діяльності кирило-мефодіївців (До 175-річчя з часу створення братства) // Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму. Матеріали ІХ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16–17 квітня 2021 р. / Наук. ред. О.М. Сич. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2021. – С. 128–138 (260 с.)
 143. Райківський І. Уявлення Михайла Максимовича про австрійську Галичину та його взаємини з краянами // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2021. – № 34. – С. 23–36.
 144. Райківський І. Твердохліб С.А. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 26–27. (688 с.).
 145. Райківський І. Темницький В.М. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 35. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим)
 146. Райківський І. Теслюк М.М. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 49. (688 с.).
 147. Райківський І. Українська соціал-демократична партія // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 198–201. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим)
 148. Райківський І. Устиянович Осип (Йосип) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 257–258. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим)
 149. Райківський І. Чернецький А.М. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 393–394. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим)
 150. Райківський І. Шухевич В.О. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 485–486. (688 с.).
 151. Райківський І. Янівський цвинтар // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 522–524. (688 с.).
 152. Райківський І. Яросевич Р.Г. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 531–533. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим)
 153. Райківський І. Крупа Осип (Йосиф) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 568. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим)
 154. Райківський І. Панас Олекса (Олександр) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 575–576. (688 с.) (у співавторстві з О.С. Жерноклеєвим)
 155. Райківський І. Василь Бурдуланюк – історик, краєзнавець, педагог (до 70-ї річниці від дня народження) // Краєзнавець Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 37. – Січень – червень. – С. 66–69.
 156. Райківський І. Галичина в житті й діяльності Михайла Грушевського (1885–1894) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 34. – Львів, 2021. – С. 36–49.
 157. Райківський І. Василь Бурдуланюк – історик, краєзнавець, педагог (на світлу згадку до 70-річного ювілею) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Треті Грабовецькі історичні читання (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2020 р.). – Івано-Франківськ, 2021. – С. 67–76. (248 с.)
 158. Райківський І. Історико-краєзнавча діяльність учнів 9 класу (на прикладі вивчення національного руху на Прикарпатті ХІХ – початку ХХ ст.) // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 101–105. (200 с.)
 159. Райківський І. Микола Кугутяк – засновник і багатолітній головний редактор наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису “Галичина” // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ, 2023. – Вип. 9. – С. 88–97 (у співавторстві з О.І. Єгрешієм).
 160. Навчально-методичні матеріали
 161. Райківський І. Історія України ХІХ століття. Практикум. Частина 1: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2002. – 136 с.
 162. Вітчизняна бібліографія історії Галичини (1991–1996 рр.) // Галичина. – 1997. – № 1. – С. 179–190 (у співавторстві з М.А. Геником).
 163. Історія Галичини на сторінках вітчизняних журналів (1991–1997 рр.) // Галичина. – 1998. – № 2. – С. 185–199 (у співавторстві з М.А. Геником).
 164. Райківський І. Як написати, оформити і захистити курсову роботу. Методичні вказівки для студентів історичного факультету. – Івано-Франківськ, 1999. – 21 с.
 165. Як виконувати курсову роботу (для студентів спеціальності «Історія Інституту історії і політології»). Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2009. – 48 с. (у співавторстві з А.З. Корольком та О.В. Марущенком).
 166. Історія України ХІХ – початку ХХ ст. Навчально-методичні рекомендації з нормативного курсу для студентів третього курсу спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ, 2019. 124 с.
 167. Як виконувати курсову роботу. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» ОР «Бакалавр». Івано-Франківськ, 2018. 56 с. (у співавторстві з А.З. Корольком).
 168. Райківський І. Історія України ХІХ – початку ХХ ст. Навчально-методичні рекомендації з нормативного курсу для студентів третього курсу спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ, 2019. 124 с.

І.Я. Райківський є також автором близько 40 науково-популярних статей у періодиці, рецензій та ін.

Нормативні курси

 • “Історія України ХІХ – початку ХХ ст.” (бакалаврат – “Середня освіта (Історія)”). 4 і 5 семестри;
 • “Методологія та організація наукових досліджень” (магістратура – “Середня освіта (Історія)”). 1 семестр;
 • “Історія України ХІХ – початку ХХ ст.” (бакалаврат – “Історія та археологія”). 6 семестр;
 • “Методологія та організація наукових досліджень” (магістратура – “Історія та археологія. Етнологія”). 1 семестр;
 • “Становлення української нації і націоналізму” (доктор філософії – “Історія та археологія”). 2 семестр.

Вибіркові курси

 • “Актуальні проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. та їх вивчення у школі” (магістратура – “Середня освіта (Історія)”). 6 семестр;
 • “Історія Галичини (ХІХ – перша половина ХХ ст.)” (доктор філософії – “Середня освіта (Історія)”). 3 семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: igor.raikivskyi@pnu.edu.ua 

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника