Силабуси

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія)

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов`язкові дисципліни

Історія української культури

Філософія

Українська мова за професійним спрямуванням

Політологія

Фізична культура

1.2. Вибіркові дисципліни

1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

Іноземна мова (англійська)

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Старослов`янська мова

Латинська мова

Основи риторики

Правознавство

Менеджмент і маркетинг

Основи економічної теорії. Нова ОП

Філософія освіти і науки

Релігієзнавство

Культурологія

Основи психологічного тренінгу. Нова ОП

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов`язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

Іноземна (перша) мова

Історія первісного суспільства

Історія стародавніх Греції і Риму

Історія стародавнього Сходу

Історія Середніх віків

Археологія

Психологія

Педагогіка

Сучасні освітні технології

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін і методики викладання історії

Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів

Давня і середньовічна історія України

Історія України пізнього середньовіччя (ХІV – сер. ХVІІ ст.)

Історія України ранньомодерної доби (сер. ХVІІ – ХVІІІ ст.)

Історія України ХІХ – початку ХХ ст.

Історія України І пол. – ХХ ст.

Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

Спеціальні історичні дисципліни

Історичне краєзнавство, музеєзнавство

Теоретичні і методичні аспекти вивчення культури

Історія країн Західної Європи і Америки (ХVІ – поч. ХІХ ст.)

Історія країн Західної Європи і Америки (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Історія країн Західної Європи і Америки (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Джерелознавство і архівознавство

Теорія і методика наукових досліджень

2.1.2. Практична підготовка

Курсова робота

Підготовка дипломної роботи (Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи)

Навчальна практика в закладах освіти (ознайомлююча)

Виробнича цільова педагогічна практика в школі

Літня педагогічна практика

Археологічна (навчальна) практика

Атестація (дипломна робота)

Атестація (комплексний державний іспит)

2.2. Вибіркові дисципліни

2..2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

Сучасні інформаційні технології

Безпека життєдіяльності і цивільний захист

Вступ до спеціальності

Історія ЦСЄ в давні часи і середньовіччя

Історія ЦСЄ ранньомодерного часу

Історія ЦСЄ нового часу

Історія ЦСЄ новітнього часу

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Історія українського козацтва

Історична географія на уроках історії в середній школі

Соціологія

Використання інформаційних ресурсів у процесі вивчення історії в середній школі

Історичні портрети політичних та громадських діячів слов`янських країн на уроках історії в школі

Загальна етнологія

Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в середній школі

Історіографія: теорія і методологія

Актуальні проблеми української революції 1914-1923 рр. у шкільному курсі історії

Актуальні проблеми української революції 1914-1923 рр. у шкільному курсі історії

Суспільно-культурні процеси у слов`янських країнах у ХІХ – поч. ХХІ ст. на уроках історії

Слов`яни і європейська цивілізація

Основи антропології

Методика виховної роботи

Джерела з історії України в шкільній освіті

Русько-угорські відносини ІХ-ХІV ст.

Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії

Українознавство в шкільному курсі історії

Методика викладання народознавства в школі

Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя історії

Методичні аспекти викладання нової і новітньої історії у шкільному курсі всесвітньої історії

Основи шкільного краєзнавства

Міжнародні відносини та геополітика 2 пол. ХХ – початку ХХІ ст.: персоналії

Історія світової культури на уроках історії і суспільствознавчих предметів

Історія українського війська в шкільних курсах історії

Українська діаспора в країнах Західної Європи і Америки (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України у школі

Актуальні проблеми історії України давньої і середньовічної доби у шкільному курсі історії. Нова ОП

Джерела з історії міжнародних відноси нового і новітнього часу на уроках історії у школі

Імперська політика Росії у шкільному курсі історії

Тенденції розвитку української національної ідеї у ХVІ-ХVІІІ ст.

Суспільно-політичні процеси у слов`янських країнах у міжвоєнний період у шкільній програмі історії

Сучасні підходи до вивчення ранньомодерної історії України у школі

Українське національне відродження ХІХ – поч. ХХ ст.

Громадянська освіта як фактор формування загальних компетентностей

Методичні аспекти викладання історії України в ХІХ – поч. ХХ ст. у школі

Усна історія в сучасній школі

Західна Україна в 1920-1930-х рр. в суспільному й етнополітичному вимірах: джерела та історіографія

Історія міжнародних відносин (ХХ – поч. ХХІ ст.) у всесвітньо-історичному циклі шкільної програми

Організація позакласної гурткової роботи в школі

Історія повсякденності у шкільних курсах історії

Теорія і методика навчання суспільнознавчих дисциплін

Держави Азії, Африки та Латинської Америки у шкільному курсі історії

Дидактичні ігри на уроках історії. Нова ОП

Сучасні підходи до вивчення ранньомодерної історії України у школі. Нова ОП

Методичні аспекти навчання історії України ХІХ – початку ХХ ст. Нова ОП

Актуальні проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. та їх вивчення у школі. Нова ОП

Основи шкільного краєзнавства. Нова ОП

Шкільна історична освіта в Україні і світі. Нова ОП

Методика роботи з історичними картами. Нова ОП

Компетентнісний підхід на уроках історії. Нова ОП

Історія повсякденності у шкільних курсах історії. Нова ОП

Історія Прикарпаття в школі. Нова ОП

Методичні аспекти вивчення духовної історії України в школі. Нова ОП

Історія української освіти і науки в Галичині ХІХ – поч. ХХ ст.

Тенденції розвитку української національно-державної ідеї в ХVІ-ХVІІІ ст.

Національна еліта у боротьбі за державність і соборність України 1914-1923 рр.

Боротьба за українську державність в другій половині ХХ ст. у шкільному курсі історії

Християнство в Україні: історія та сьогодення. Нова ОП

Українські релігійні організації в Другій Речі Посполитій.  Нова ОП

Академічна доброчесність у написанні кваліфікаційної роботи. Нова ОП

Методологія та організація наукових досліджень

Український національно-визвольний рух у 1960-1980-х рр.: ідеологія, структура, постаті

Таємні спецслужби на українських землях у ХХ ст.

Історія розвідки провідних країн світу. Нова ОП

Тоталітарні держави у ХХ столітті: ідеологія, структури, диктатори. Нова ОП

Російсько-українська війна 2014-2023 рр. Нова ОП

Шкільні олімпіади з історії і правознавства. МАН. Нова ОП

Інноваційні технології на уроках історії

Дидактичні ігри на уроках історії

Актуальні проблеми історії незалежної України та їх вивчення у школі

Історія освіти і науки України у ХІХ – першій половині ХХ ст.

Історія Галичини (ХІХ ст. – 1939 р.)

Актуальні проблеми військової історії України

Український визвольний рух у Галичині 1944 р. – кінця 1950-х рр.

Політико-адміністративна система управління в УРСР 1945-1991 рр. в шкільних курсах історії

Політична еліта незалежної України

Українське кіно: історія, фільми, постаті

Правознавство в школі

Студентська пошукова та дослідницька робота в архівах, бібліотеках, музеях

Історія освіти і науки України у ХІХ – першій половині ХХ ст.

Висвітлення проблематики української культури 1991-2022 рр. у шкільній освіті

Інноваційні технології на уроках історії

Методика екскурсійної роботи в школі. Нова ОП

Християнство в Україні в ХХ столітті. Нова ОП

Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті українців Галичини в першій половині ХХ ст. Нова ОП

Україна в роки Другої світової війни: актуальні проблеми історії. Нова ОП

Україна в політиці європейських країн у Першій та Другій світових війнах

Визначні постаті української освіти і науки ХІХ – першої половини ХХ ст.

Державотворчі процеси в слов’янських країнах в ХХ столітті

Країни Центрально-Східної Європи у світових війнах

Жива історія у шкільній освіті старшокласників

Спеціальність 032 Історія та археологія

Культурологія

Історія українського війська

Історія українського козацтва. Нова ОП

Національне відродження і формування державотворчих концепцій в Україні у ХІХ ст.

Національне відродження і формування державотворчих концепцій в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.

Українське національне відродження ХІХ – поч. ХХ ст.

Формування модерної української нації в ХІХ – на початку ХХ ст.: з малоросів і русинів – в українці. Нова ОП

Українці у визвольній боротьбі 1914-1923 рр.

Державно-соборницькі погляди українців та боротьба за політичну незалежність у ХХ ст.

Державно-соборницькі погляди українців та боротьба за політичну незалежність у ХХ ст. Нова ОП

Повсякденне життя населення України ХХ – поч. ХХІ ст.

Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні

Історія розвитку та організація туристсько-екскурсійної роботи

Туристичне краєзнавство. Нова ОП

Історія розвитку та організація туристсько-екскурсійної роботи. Нова ОП

Український національно-визвольний рух у 1960-1980-х рр.: ідеологія, структура, постаті

Таємні спецслужби на українських землях у ХХ ст.

Історія розвідки провідних країн світу. Нова ОП

Тоталітарні держави у ХХ столітті. Ідеологія, структури, диктатори. Нова ОП

Російсько-українська війна 2014-2023 рр. Нова ОП

Методика роботи з історичними картами

Студентська пошукова та дослідницька робота в архівах, бібліотеках, музеях

Методологія та організація наукових досліджень

Історична музеологія

Історія Галичини (ХІХ – перша половина ХХ ст.)

Історія освіти і науки України у ХІХ – першій половині ХХ ст.

Боротьба за національну державність і соборність України 1914-1923 рр.

Національна еліта у боротьбі за державність і соборність України 1914-1923 рр.

Україна в політиці європейських країн у Першій та Другій світових війнах

Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні

Політична еліта незалежної України

Християнство в Україні: історія та сьогодення

Українські релігійні організації в Другій Речі Посполитій

Українське кіно: історія, фільми, постаті

Визначні постаті української освіти і науки у ХІХ – першій половині ХХ ст.

Визначні постаті української освіти і науки у ХІХ – першій половині ХХ ст. Різні спеціальності

Актуальні проблеми історії незалежної України

Актуальні проблеми історії незалежної України. Різні спеціальності