Аспірантура/Докторантура

Прикафедральна аспірантура

     При кафедрі з 1991 р. успішно працює аспірантура, яку закінчило близько півсотні аспірантів стаціонарної й заочної форми навчання зі спеціальності ″Історія України″. В основному, це випускники історичного факультету (нині  Інституту історії, політології і міжнародних відносин). Серед колишніх аспірантів кафедри – нині відомі в Україні вчені, що працюють в університеті й за його межами: ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника доктор політичних наук, професор І.Є.Цепенда, завідувач кафедри всесвітньої історії Прикарпатського університету, доктор історичних наук, професор О.С.Жерноклеєв, доктор історичних наук,  професор кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського університету С.В.Адамович, доктор історії Ягеллонського університету (Республіка Польща) В.М.Нагірний, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу В.П.Педич, кандидат політичних наук, доцент, заступник директора Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського університету М.Ф.Москалюк та ін., а також викладачі кафедри – завідувач (з 2007 р.) І.Я.Райківський, Л.Р.Дрогомирецька, Т.В.Галицька-Дідух, А.З.Королько, О.І.Єгрешій, А.І.Міщук.

     З квітня 2003 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника було відкрито спеціалізовану вчену раду К 20.051.05 для захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 07.00.01 – ″Історія України″, 07.00.05 – ″етнологія″. Протягом 2008-2013 рр. діяла спеціалізована вчена рада Д 20.051.05 для захисту докторських і кандидатських дисертацій за тими ж спеціальностями. З жовтня 2013 р. функціонує спецрада для захисту кандидатських дисертацій з історії України та етнології (голова ради – доктор історичних наук, професор Кугутяк М.В.; вчені секретарі ради: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Райківський І.Я. з 2003 до 2008 рр., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Королько А.З. з липня 2008 р. до теперішнього часу).

     Випускники аспірантури кафедри історії України захистили дисертації в спеціалізованих вчених радах Д 20.051.05 і К 20.051.05 (О.І.Єгрешій, Л.Р.Дрогомирецька, А.І.Міщук, М.В.Марчук, П.М.Хмельовський, О.В.Гайдукевич, І.Ф.Гурак, В.М.Скоморовський, І.І.Дрогобицький, Л.М.Ілин, В.І.Кудлач-Мельник, Н.М.Концур-Карабінович, Я.В.Олексин, І.І.Гриник, Р.В.Кульчицький та ін.), а також у спеціалізованих вчених радах у Львові, Чернівцях, Києві та ін.

      Серед захищених кандидатських дисертацій у спецрадах Прикарпатського університету частина робіт була написана пошукачами, прикріпленими на кафедрі історії України, зокрема Л.В.Бурачок, І.М.Коваль, Ю.Р.Древніцький, Р.В.Кульчицький та ін. Усього за період функціонування спецрад, починаючи з 2003 р., захистили півтора десятка випускників аспірантури зі спеціальності 07.00.01 – історія України та близько десяти пошукачів кафедри.

Програмові вимоги для вступу в аспірантуру зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Програмові вимоги на кандидатський іспит зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Список аспірантів кафедри історії України і методики викладання історії у 2023-2024 навчальному році

Список аспірантів кафедри історії України і методики викладання історії у 2022-2023 навчальному році

Список аспірантів кафедри історії України і методики викладання історії у 2021-2022 навчальному році

Список аспірантів кафедри історії України і методики викладання історії у 2020-2021 навчальному році

Список аспірантів кафедри історії України і методики викладання історії у 2019-2020 навчальному році

Докторантура

Підготовка наукових кадрів кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника здійснюється через створену докторантуру в 2001 р. За період функціонування докторантури в ній перебували два доценти кафедри історії України – доктор історичних наук, професор, проректор з міжнародного співробітництва та зв’язків з громадськістю В.В. Марчук (2001-2004) та кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України А.З. Королько (2010-2013). У 2004 у спеціалізованій вченй раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича В.В. Марчук захистив докторську дисертацію на тему: “Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст.”. А.З. Королько завершує написання докторської дисертації на тему: “Суспільно-політичні та етнокультурні процеси на Покутті в контексті українського національного відродження (1890-1919 рр.)”.