Історія

Кафедра історії України була створена на історичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника у червні 1990 р. Заснування кафедри стало можливим в умовах новітнього національного відродження кінця 1980-х рр. і відбулося напередодні прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Олександр Довженко писав про Україну як “єдину країну в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним…”. Як відомо, в радянські часи історія України подавалась на тлі російської як сума місцевих подій, але навіть у такому вигляді вона викладалася тільки для спеціалістів-істориків у обмежених обсягах. Серед студентів історичного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту історію України (під назвою “історія Української РСР”) наприкінці 1970-х – у 1980-х рр. викладали В. Грабовецький, М. Кучернюк, О. Карпенко.

У наказі ректора №70а від 29 червня 1990 р. про створення кафедри говорилося: “У зв’язку із розділенням кафедри історії СРСР і УРСР на кафедру історії СРСР та кафедру історії України наказую:
Затвердити такий розподіл викладацького складу на кафедрах: Кафедра історії України:
1. Професор Грабовецький В.В. 2. В.о. доцента Сворак С.Д. 3. Асистент кафедри Бурдуланюк В.М. 4. Асистент Кулик О.П. 5. Асистент Кочкін І.Т. […] Старший лаборант Цепенда І.Є.”. Завідувачем кафедри був призначений доктор історичних наук, професор В.В. Грабовецький, який керував колективом протягом 17 років.

Обкладинка книги, виданої проф. В.В.Грабовецьким до 15-річчя кафедри історії України. 2005 р.

Кафедра пройшла нелегкий шлях становлення і розвитку, основою для якого послужило зміцнення кадрового потенціалу. На момент створення кафедри наукові ступені мали тільки два викладачі – крім самого завідувача професора В.В. Грабовецького, кандидат історичних наук, в.о. доцента С.Д. Сворак. Після навчання в докторантурі й захисту докторської дисертації С.Д. Сворак очолив новостворену кафедру політології (з 2000 р.). З вересня 1990 р. до липня 2001 р. на кафедрі працював доктор історичних наук, професор О.Ю. Карпенко, який раніше очолював кафедру історії СРСР і УРСР. Протягом 1990–1996 рр. серед членів професорсько-викладацького складу кафедри був колишній декан факультету, кандидат історичних наук, доцент І.М. Шумейко.
Кадри для поповнення викладацького складу готувалися в аспірантурі при кафедрі, що була відкрита в 1991 р. і поповнювалася кращими випускниками факультету (Інституту). Серед випускників аспірантури сьогодні працюють на кафедрі доктор історичних наук, професор І.Я. Райківський (з 1996 р.), кандидати історичних наук, доценти Л.Р. Дрогомирецька (на посаді викладача – з 2000 р., до цього часу була старшим лаборантом), Т.В. Галицька-Дідух (з 2002 р.), А.З. Королько (з 2001 р.), О.І. Єгрешій (з 2003 р.), А.І. Міщук (з 2014 р.).

Викладачі кафедри історії України. 2011 р.

Навчально-методична діяльність кафедри з проголошенням самостійності України була поширена на всі факультети та інститути Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, де викладається нормативний курс “Історія України”, що охоплює період від найдавнішого часу до сьогодення. Особливу увагу професорсько-викладацький склад приділяє фаховій підготовці студентів-істориків, забезпечуючи викладання нормативних курсів “Історія України” (I–ІV курси), “Історичне краєзнавство, музеєзнавство” (І курс), “Історія української культури” (ІІ курс), “Методика викладання історії” (IV курс), “Історія релігії і церкви в Україні” (V курс). Крім того, з третього курсу студенти обирають одну з двох спеціалізацій кафедри: 1. “Становлення української державності в контексті міжнародних відносин нового і новітнього часу”. 2. “Історичне краєзнавство, музеєзнавство”. Усі курси, які читають викладачі кафедри, супроводжуються відповідними навчальними програмами, методичними посібниками, різноманітними технічними засобами тощо. Кафедра підготувала навчально-методичні-посібники для студентів спеціальності “Історія” щодо виконання і захисту курсових, дипломних і магістерських робіт, організації наукової роботи та педагогічної практики. Доцент Т.В. Галицька-Дідух здійснює керівництво педагогічною практикою студентів-істориків.
Однією з центральних ланок діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є наукова робота, що набула значного розвитку в незалежній Українській державі, коли відкрився доступ до вітчизняних архівів і з’явилися можливості для вільного й неупередженого наукового аналізу джерел. Протягом чверті століття вийшли друком десятки монографій, сотні статей в українських і зарубіжних наукових виданнях.
Свою наукову діяльність кафедра розгорнула в рамках науково-дослідної теми «Історія Галичини нового і новітнього часу, історичне краєзнавство, музеєзнавство».

Урочисте засідання кафедри історії України з нагоди 15-річчя від її створення. 2005 р.

Викладачі та аспіранти кафедри регулярно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях у різних містах України (Києві, Львові, Чернівцях, Тернополі, Житомирі, Луганську та ін.), а також за її межами, у Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині. Науковий і суспільний резонанс мали проведені з ініціативи кафедри конференції до 500-річчя селянського повстання Мухи (1990 р.), виникнення українського козацтва, вшанування пам’яті легендарного опришківського ватажка О. Довбуша, ювілеїв видатних українських діячів Б. Хмельницького, М. Драгоманова, М. Костомарова, М. Шашкевича, К. Левицького, “Руської трійці”, Й. Кобринського, К. Трильовського, та ін. Крім того, викладачі кафедри працювали в оргкомітетах конференцій до річниць утворення ЗУНР (1993, 1998, 2003, 2008, 2013 рр.), з історії українсько-польських відносин (1996 р.), відзначення ювілейних дат видатних громадсько-політичних діячів, борців за українську державність Р. Шухевича (2007 р.), С. Бандери (2008 р.), С. Чарнецького (2013 р.), 350-річчя Гадяцької унії (2008 р.), 20-річчя створення Народного Руху України (2009 р.) тощо.
Професорсько-викладацький склад кафедри залучався до підготовки фундаментальних ілюстрованих видань “Прикарпаття: спадщина віків” (2006 р.) “Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Ілюстрована історія” (2008 р.), “Покуття. Історико-етнографічний нарис” (2010 р.), “Станиславів. Станіслав. Івано-Франківськ” (2012 р.), “Стефаниківський край Черемошу і Пруту…” (2014 р.). З метою покращення якості навчально-виховного процесу і наукової роботи викладачі кафедри налагодили зв’язки з вітчизняними центрами університетської освіти, науково-дослідними установами, зокрема з Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститутом історії України та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, з аналогічними кафедрами Київського, Львівського, Дніпропетровського, Чернівецького, Ужгородського, Тернопільського національних університетів, а також Варшавського, Ягеллонського (Республіка Польща) університетів, університету ім. П. Шафарика (Республіка Словаччина) тощо.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з провідними вченими і науковими закладами, передусім Росії та Польщі. Так, І.Я. Райківський проходив наукові стажування у Варшаві, Перемишлі, Кошице, Москві, Т.В. Галицька-Дідух – у Москві, О.І. Єгрешій – у Варшаві, А.З. Королько – у Кракові. Аспіранти кафедри працюють у зарубіжних архівах і бібліотеках, зокрема, А. Фархад стажувався в Туреччині, О. Дмитрук – в Австрії, Н. Федорак – в Англії тощо. Колишній аспірант кафедри В.І. Нагірний захистив докторат у Польщі, працює викладачем у Ягеллонському університеті.
При кафедрі успішно функціонує аспірантура, яку за понад 20 років закінчило близько півсотні випускників. Переважна більшість із них захистили кандидатські дисертації, працюють не лише в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, але і в інших навчальних закладах, що свідчить про вагомий внесок кафедри в розвиток освіти і науки в краї.
Для поглибленого засвоєння студентами нормативних курсів і спецкурсів, наукових семінарів із спеціалізації при кафедрі створено навчально-методичні кабінети з історії України, історії українського війська. Окреме місце займають музеї, де відбуваються навчальні заняття зі спеціалізації: Державний історико-краєзнавчий музей О. Довбуша та музей кафедри історії України, що були створені з ініціативи академіка В.В. Грабовецького, відповідно в 1995 і 2000 рр. Створення навчально-методичних кабінетів у навчальних закладах такого типу узагальнено на сторінках “Українського історичного журналу” (№ 4 за 1992 р.), у посібниках В.В. Грабовецького і Б.М. Гавриліва. Зокрема, в музеї кафедри історії України експонуються видання викладачів кафедри та її випускників: монографії, брошури, науково-популярні видання викладачів, навчально-методичні розробки та посібники, історико-краєзнавчі праці випускників.

Історична школа проф. В.В.Грабовецького. 2005 р.

Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє значну увагу громадсько-патріотичній і виховній роботі серед студентської молоді, жителів міста й області. Викладачі кафедри І.Я. Райківський, В.М. Бурдуланюк, Т.В. Галицька-Дідух, О.І. Єгрешій, А.З. Королько та інші докладають зусиль щодо популяризації маловідомих сторінок історії України, видатних учасників національно-визвольного руху, діячів науки і культури, періодично виступаючи серед учнів, учителів, студентів, працівників правоохоронних органів, громадськості краю. Викладачі кафедри є членами Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців, у діяльності якої активну участь беруть І.Я. Райківський, А.З. Королько, М.В. Сигидин, О.І. Єгрешій. Викладачі кафедри (Т.В. Галицька-Дідух, А.З. Королько, О.І. Єгрешій) регулярно працюють у журі студентських та учнівських олімпіад з історії, конкурсів Малої Академії Наук.
Викладачі кафедри доценти Т.В. Галицька-Дідух, Л.Р. Дрогомирецька, О.І. Єгрешій, С.Й. Кобута, А.І. Міщук є академнаставниками в студентських групах, активно проводять виховну роботу серед студентів. Як заступник директора Інституту історії, політології і міжнародних відносин з виховної роботи, доцент Т.В. Галицька-Дідух очолює благодійний проект “Назустріч дітям”, що працює з категорією важких дітей (сиріт, неповнолітніх злочинців).

Викладачі кафедри історії України в кабінеті історії України (ауд. 618 гуманітарного корпусу університету). Грудень 2014 р.